Учредяване на кооперация

Учредяване на кооперация – фазите на учредяването на К са две: а/ учредителното събрание; б/ вписване в регистъра на окръжен съд.
Първата фаза – в учредяването трябва да участват най-малко 7 дееспособни ФЛ. За учредяването на взаимозастрахователна К се изисква минимален брой учредители – 500 дееспособни ФЛ /чл. 12, ал. 1 от З за застраховането/. Взетото решение представлява многостранен договор за образуване на К. То се отразява в протокола на УС, който се подписва от учредителите. Друга задача на УС е да приема устава на К. В закона е опредено минималното съдържание на устава. Той следва да урежда: а/ наименованието, седалището, адреса на управление и предмета на дейност; б/ условията за приемане на членове, техните права и задължения; в/ органите на К, техните права и задължения; г/ реда за вземане на решения; д/ размера на встъпителната и на дяловата вноска; е/ реда за предоставяне на земеделска земя за обработване; ж/ реда за разпределяне на печалбата и на загубите; з/ видове фондове и дивиденти, както и начина на определянето им; и/ реда за разпореждане с имуществото на К; к/ основанията и реда за прекратяване на членството. Допустимо е в устава да се уредят и други въпроси. Достатъчно е те да не са уредени в закона. Уставът подлежи на подписване от учредителите. Третата задача на УС е да избере председател на К, управителен и контролен съвет /чл. 3 от ЗК/.
Втората фаза в образуването е вписването в търговския регистър. Съдът действа по писмена молба на УС. Изисква се към молбата да бъдат приложени: а/ преписи от протокола на УС и от устава; б/ нотариално заверени образци от подписите на лицата, които представляват К; в/ декларации от председателя на К и от членовете на УС и КС, че не са лишени от правото да заемат ръководни, отчетническа или материалноотговорна длъжност, че не се намират помежду си в брак или в родство по права линия и че не са братя и сестри; г/ свидетелства за съдимост на председателя на К, на членовете на УС и КС /чл. 3 от ЗК/. Вписването на решението на съда в регистъра има конститутивно действие. К възниква като ЮЛ от деня на вписването. Вписването се обнародва в ДВ /чл. 4 от ЗК/.  В периода от запознаване на учредяването до вписването на К в регистъра при окръжен съд се извършват правни действия. Такива могат да бъдат: откриване на банкова сметка, наемане на помещение, сключване на договор за правна помощ, закупуване на пишеща и организационна техника, на канцеларски и други материали. Действията, извършени от името на К до деня на възникването и пораждат права и задължения. Когато не започне дейност в едногодишен срок от вписването и, К се заличава в регистъра. Съдът действа по искане на прокурора /чл. 5 от ЗК/.