Учредители и учредително събрание

Учредители – правни субекти, които участват в учредяването. Под учредители се разбират ЮЛ или ФЛ, които са записали акции на учредителното събрание. Учредители на АД са едно или повече лица. По такъв начин учредяването може да бъде извършено от едно лице /ЕАД/. Съществува нормативна забрана да бъдат учредители търговци, които са обявени в несъстоятелност /чл. 160/. Основа грижа на учредителите е да предприемат необходимите според закона мерки за образуване на АД. Това означава най-вече да осигурят набирането на съответния капитал и да свикат учредителното събрание в определен срок. Учредяването се извършва по решение на лицата, които записват акции на учредителното събрание.

Учредително събрание – изисква се на учредителното събрание да присъстват всички лица, които записват акции. Допустимо е учредител да бъде представляван от пълномощник. Пълномощното трябва да бъде изрично. Подписът на упълномощителя следва да бъде нотариално заверен /чл. 163, ал. 1/.