Участие на министър Маргарита Попова в конференция „Бъдещето на Европейския съд по правата на човека”

Министърът на правосъдието Маргарита Попова участва в двудневна конференция на тема „Бъдещето на Европейския съд по правата на човека”, която се провежда в гр.Интерлакен, Конфедерация Швейцария. Форумът е част от инициативите, съпътстващи ротационното Швейцарско председателство на Комитета на министрите на Съвета на Европа /председателството обхваща периода 18.11.2009 г. – 11.05.2010 г./.
В конференцията /17-18.02.2010 г./ участват представители на всички държави – страни по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи.
Като ротационен председател на Комитета на министрите, Швейцария изпълнява три основни цели: защита на човешките права при спазване върховенството на закона, укрепване на демократичните институции, засилване на прозрачността и ефикасността на Съвета на Европа.
В рамките на форума в Интерлакен се предвижда – след обсъждане и представяне на становищата на министрите, да бъде подписана специална декларация, третираща въпросите на утвърждаване принципа на субсидиарността /или осъществяване на властовите правомощия възможно най-близо до гражданите/, въвеждане на филтриращ механизъм на индивидуалните жалби до Европейския съд по правата на човека /ЕСПЧ/, реформата на ЕСПЧ и др.