Усъвършенстване на събирането на фирмени вземания

Усъвършенстване на събирането на фирмени вземания – Събирането на вземанията на изпратена но неизплатена продукция, тогава, когато разплащанията се осъществяват чрез чекове или др.платежни документи е важен елемент за управлението на парите. Целта е съкращаване на сроковете за получаване на вземанията. За да се повиши ефективността на вземанията фирмата трябва да контролира навременното пристигане на платеж.документи, тяхното събиране от банките и отразяване на сумите по разпл.сметки. Важен момент е изпращането, получаването и пристигането на платеж.документи в обслужващата банка. При съврем.условия фирмите поверяват преобладаваща част от паричните си операции на Б-е, но нещата се усложняват, когато фирмите имат голям брой банкови сметки в различни региони на страната. Това налага т.нар.метод “концентрация на банките” – клиентите на определен регион да се разплащат в местен клон, а не в ценр.банка. За целта фирмата може да групира см.си по региони, за да може да се осъществи прехвърлянето им по електронен път в една събирателна банка. Събирателните см.са ефикасно средство за намаляване на сумите, предвидени за осигуровка с/у непредвидени пар.плащания.
Има фирми, които не могатда се възползват от с-та на банковата концентрация. В този случай може да се използва т.нар.система затворена кутия, чрез която регионалната банка поддържа затворена кутия в центр.пощ.станция, където се намира поделението на фирмата. Поделението адресира пратките до тази кутия. Системата на затворената кутия съкращава времето на събиране на вземанията. Усъвършенстването на с-те за разплащане утвърждава тенденция към съкращаване или елеменеране на клиринговата емисия и значително намалява пощенския и фирмен поток.