Устройство и дейност на борсата

Органи на управление :
1. Съвет на директорите. Те имат и специфични правомощия. Тяхна задача е приемането на борсов правилник и правилник на арбитражния съд. Те взимат и решения за ЦК, които могат да се търгуват на фондовите борси (решения за търговия на ЦК на борсата). Въпросите с членството на борсата също са обект на правомощията на съвета на директорите. Те организират и контролират плащанията на сключените на борсата сделки. Създава се клирингова система за гарантиране на сключените на борсата сделки с ЦК.
2. Комисия ат представители на акционери, членове на борсата, борсови посредници , емитенти. На какъв принцип става това е обект на борсовия правилник. Членството на борсата и приемането на ЦК се извършва от съвета на директорите заедно с тази комисия. Съветът на директорите може изцяло да прехвърли на комисията вземането на тези решения.
3. Арбитражен съд. Той работи по приет от съвета на директорите правилник. Арбитражният съд трябва да разрешава споровете по сключването и изпълнението на сделките, по които поне една от страните е член на борсата (лицата, които имат право да осъществяват търговия на борсата).
Членство на борсата :
По силата на закона не съществува връзка между членството на борсата и акционерното участие в борсата. Членовете на борсата са онези лица, които са получили разрешение за инвестиране на сделки с ЦК и са допуснати при условията и предпоставките на борсовия правилник да извършват сделки на борсата. Те са инвестиционни посредници. Могат да бъдат два вида :
– търговски банки, които имат лиценз за извършване на сделки с ЦК. Пълният лиценз включва и право да се извършват сделки с ЦК. За търговските банки не е необходимо лицензиране от КЦКФБ.
– частно-правни дружества. Създават се по режима на ЗЦКФБИД, а също и с предварително разрешение на КЦКФБ (по административно- концесионната система). Те могат да са ООД или АД. Ако са ООД, трябва да са регистрирани с капитал, както и при АД. Акциите им също могат да са само поименни и с право на един глас.
Инвестиционните посредници също се намират под контрола на КЦКФБ и за изменения в регистрацията си комисията трябва да регламентира с наредби за : структурата на капитала; съотношението на балансовите активи и пасиви; изискванията за минимални ликвидни средства и др.
При дейността на инвестиционните посредници законът изисква те да се грижат за интересите на своите клиенти с грижата на добри търговци, както и за запазване на доброто име и търговските тайни. Те трябва да водят специален дневник, в който да записват нарежданията на клиентите си и са длъжни да ги изпълняват по реда на вписването им. При приключване на работния ден инвестиционните посредници трябвя да вписват в дневника всички сключени през деня сделки.
В законодателствата на развитите държави се регламентират два вида инвестиционни посредници – брокери и дилъри. Нашият закон не ги разграничава. Те, обаче, са длъжни да уведомяват дали сключват сделки за своя или за чужда сметка, както и да изпълняват първо сделките от името на своите клиенти; те трябва да държат отделни своите портфейли от тези на своите клиенти.
Борсови посредници – това са физически лица, които непосредствено сключват сделките с ЦК. Борсовите посредници трябва да са служители на инвестиционния посредник, т.е. да са сключили договор (напр. трудов) с член на борсата. В някой страни борсовите посредници са служители на борсата
Борсови курсове : Търговецът може да възложи стоката да бъде купена/продадена по :
®  текущия курс – курсът в момента на сключване на сделката
®  среден курс – курс, определен от борсовата комисия на борсата
® определен курс – фиксирана цена. Може да е максималната (при продаване) или минималната (при купуване).