Управление.Управител

Управител – изисква се първият управител да бъде посочен в дружествения договор. Спазването на това изискване е предпоставка за вписването на дружеството в търговския регистър. За управител на дружеството се избира дееспособно ФЛ. Недопустимо е ЮЛ да бъде определено за управител на ООД. Управителят притежава управителни и представителни функции. Той осъществява управлението на ООД. Негово задължение е да организира и да ръководи дейността на дружеството съобразно със закона и с решенията на общото събрание. Върху него лежи отговорността за редовното водене на дружествените книги. Управителят представлява ООД. Когато са избрани няколко управители, всеки един от тях има възможност да действа самостоятелно. Няма пречка в дружествения договор да бъде предвидено друго. Името на управителя подлежи на вписване в търговския регистър. Той трябва да бъде обнародвано в ДВ. Допустимо е овластяването на управителя да бъде оттеглено по всяко време името му да бъде заличено от търговския регистър. Самият управител може да се откаже да изпълнява функциите си. В такъв случай той писмено уведомява дружеството. Задължение на дружеството е в срок от един месец след получаване на уведомлението да впише освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство. Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението. Изисква се договорът да бъде сключен в писмена форма. Управлението на ЕООД се осъществява от собственика на капитала. Той управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Когато собственикът е ЮЛ, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма /чл. 147, ал. 1/. Управителят отговаря имуществено за вредите, които е причинил на ООД. На управителя е забранено до осъществява дейност, която е конкурентна на дружеството с ограничена отговорност. Такава е дейността, сходна с тази на дружеството. По-специално управителят няма право: а/ от свое или от чуждо име да извършва търговски сделки; б/ да участва в СД и КД, както и в ООД; в/ да заема длъжност в ръководни органи на други дружества. Ограниченията не са абсолютни. Дружеството може да даде на управителя съгласие едно от тях или всички те да не се прилагат. Когато наруши някоя от изброените в закона забрани, управителят носи дисциплинарна и имуществена отговорност. Ако не е съдружник, той може да бъде уволнен без предизвестие и няма право на обезщетение. Напротив, той дължи обезщетение за вредите, причинени на дружеството /чл. 142/. Отговорност на управителя може да възникне и пред кредиторите на ООД. Такъв е случаят, когато той е представил на окръжния съд неверни данни за вписване на намаляване на дружествения капитал в търговския регистър. Дължимото обезщетение обхваща причинените на кредиторите вреди до размера, до който те не са могли да се удовлетворят от дружеството. Ако управителите са няколко, те отговарят солидарно /чл. 152/. Спомената отговорност на управителя пред кредиторите е деликтна. На обезщетяване подлежат всички вреди, а не само предвидимите.