Управление.Общо събрание

Общо събрание–съставът му обхваща всички съдружници. В неговите заседания участва и управителя.Ако той не е съдружник, гласът му е съвещателен. С право на съвещателен глас е и участието на представител на наетите лица в дружеството, когато броят им надминава 50 души /чл. 136/. Законът предвижда широка компетентност на общото събрание на съдружниците. То изпълнява следните функции: а/ изменя и допълва дружествения договор; б/ приема и изключва съдружници, дава съгласие з прехвърляне на дружествен дял на нов член; в/ приема годишния отчет и баланса, разпределя печалбата и взема решение за нейното изплащане; г/ взема решения за намаляване и за увеличаване на капитала; д/ избира управителя, определя възнаграждението му и го освобождава от отговорност; е/ взема решения за откриване и за закриване на клонове, както и за участие в други дружества; ж/ взема решения за придобиване и за отчуждаване на недвижими имоти и на вещни права върху тях; з/ взема решения за предявяване на искове на дружеството срещу управителя или срещу контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях; и/ взема решения за допълнителни парични вноски. Решения по трудови и социални въпроси се вземат, след като общото събрание изслуша становището на представителя на персонала на дружеството. Делът на съдружника в капитала обуславя броя на неговите гласове в общото събрание. За решенията относно намаляване и увеличаване на капитала е необходимо единодушие на всички съдружници. Решенията относно изменение и допълнение на дружествения договор, относно прекратяване на дружеството, относно приемане и изключване на съдружник, както и относно даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член се вземат с мнозинство повече от ѕ от капитала. Допустимо е в дружествения договор да бъде предвидено по-голямо мнозинство. Изключваният съдружник не гласува. Неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството. За вземане на други решения е достатъчно мнозинство повече от половината на капитала. В дружественият договор може да бъде предвидено друго. Допустимо е съдружник да гласува чрез представител, с изрично писмено пълномощно. Такова пълномощно не е необходимо за съдружници-ЮЛ и за законни представители /чл. 137/. Достатъчно е органът на ЮЛ, съответно законният представител да докаже това свое качество. Въпросите от компетентността на общото събрание се решават от собственика на капитала на ЕООД. За това се съставя протокол във формата, която още изисква за решенията на общото събрание /чл. 147, ал. 2/. Управителят свиква общото събрание най-малко веднъж годишно. Негово задължение е да свика общото събрание и по писмено искане на съдружници с дялове над 1/10 от капитала. Когато той не изпълни това задължение в двуседмичен срок, съдружниците, поискали свикването, имат право да свикат общото събрание. Задължение да свика общото събрание се поражда за управителя, веднага щом загубите надхвърлят ј от капитала, както и когато чистата стойност на имуществото на дружеството спадне под размера на вписания капитал. Под чиста стойност на имуществото се разбира разликата между стойността на правата и задълженията на дружеството съгласно баланса му /чл. 138 и чл. 247а, ал. 2/. Свикването на общото събрание се осъществява с писмена покана, която всеки съдружник трябва да получи най-малко 7 дни преди датата на заседанието. Няма пречка в дружествения договор да бъде предвидено друго. В поканата се посочва и дневния ред. Допустимо е решения на общото събрание да се вземат неприсъствено. Решението се смята за прието, когато всички съдружници са заявили писмено съгласието си с него /чл. 139/. Ако дори един съдружник не е съгласен, неприсъствено решение няма. Трябва да бъдат вписани в търговския регистър решенията на общото събрание, които още се  отнасят до данни, подлежащи на задължителни вписване, а именно: фирмата и седалището на дружеството, предметът на дейност и срокът на договора, имената, съответно фирмите на съдружниците, размерът на капитала, управлението и начинът на представителство. Действие от вписването им в търговския регистър имат: а/ увеличаваното и намаляването на капитала; б/ приемането и изключването на съдружник; в/ преобразуването на дружеството; г/ изборът и освобождаването на управител; д/ назначаването на ликвидатор /чл. 140, ал. 3 и 4/. В търговския регистър се представя провереният от дипломиран експерт счетоводител и приет от общото събрание на съдружниците годишен счетоводен отчет на ООД. Съобщение за това се обнародва в ДВ. Изключение съставлява случаят, когато закон предвижда, че е допустимо годишният счетоводен отчет на дружеството да не бъде проверяван от експерт счетоводител /чл. 146, ал. 4/.