Управление на излишъците и недостига на пари

В практиката се обособяват две групи икономически агенти – с балансирани и небалансиране бюджети. По-многобройна е групата на небалансираните бюджети – в които има излишък или дефицит на пари. На този фон се обособяват две групи икономически агенти търсещи и предлагащи пари. Ако търсенето и предлагането на пари е в краткосрочен план, говорим за краткосрочен пласмент на капитали на паричния пазар. Тук има две специфични измерения:

  1. Краткосрочно предлагане на пари – чрез него се захранва паричния пазар с капитали

–          правенето на депозити в банките или други финансови фирми;

–          покупка на краткосрочни ДЦК;

–          инвестиции в търговски ценни книжа;

–          закупуване на валута.

  1. Краткосрочно търсене на пари. Основният инстумент за търсене на пари е кредитът. Тук могат да се използват следните финансови инструменти:

–          емисия и продажба на ДЦК;

–          директна покупка на пари от банките;

–          емисия и продажба на търговски ценни книжа.

Извод: краткосрочните пласменти са важна част от движението на парите в съответствие с решенията на икономическите агенти и в зависимост от предпочитанията им към отделните форми на богатството – реални, финансови или ликвидни активи.