Управление на дейността

Какво съдържа разделът?

Чрез този раздел предприемачът трябва да убеди читателя (инвеститора, кредитора или потенциалния съдружник), че притежава необходимите уме­ния, знания и качества за управление на новата фирма. Тук трябва да се по­каже не само кои управляват дейността, но и каква е структурата на собстве­ността, какво е възнаграждението на управляващите, кои са консултантите и съветниците на фирмата и пр.

Каква е структурата на раздела?

Съществуващите различия в подходите при организирането на система­та за управление на фирмата не се отразяват значително върху създава­нето на конкретните дейности и органи за управление. В преобладаващ брой случаи разделът се структурира по следния начин:

–  организация на собствеността;

–  организация на управлението;

–  план за развитие на персонала;

–  консултанти и съветници на фирмата.

Каква форма ще има или как ще изглежда разделът?

В преобладаващия обем от изложението описанието, оценките и характеристиките заемат водещо място.

Обем?

Като се отчита описателният характер на раздела е въз­можно той да бъде разположен до 2 стандартни страници А4.

Стил и изразни средства?

Характерът на този раздел изисква особена пестеливост в качествените характеристики и оценките за ръководния персонал. В бизнеса за мениджъ­рите е прието да се съди не от заявените качества, знания и умения, а по постигнатите резултати за определен период от време.

На какви въпроси трябва да даде отговор разделът?

Чрез предлаганата информация в този раздел предприемачът има за зада­ча да отговори на следните основни въпроси:

–  каква е структурата на собствеността (на капитала) във фирмата;

–  кои са топмениджърите на фирмата, носещи отговорността за развити­ето й;

–  какво е тяхното възнаграждение (заедно с компенсации, участие в собствеността и поощрения) и не противоречи ли тя на интереса на собствениците на капитала;

–  как ще се развиват работещите във фирмата;

–  кои са основните съветници на управляващите фирмата.

Типични грешки, допускани в изложението

Първата и основна грешка предприемачите допускат, когато при­емат на работа свои роднини и приятели. Те много бързо разбират, че кръв­ната връзка и финансовите взаимоотношения са две несъвместими неща в преобладаващ брой от случаите. По този причина наемането на професио­нални мениджъри е задължително условие за създаване на нормално управ­ление на фирмата.

Втората грешка новите предприемачи допускат, когато мислят, че знаят всичко и не е необходимо да привличат за консултанти специалисти от различните области на бизнеса като юристи, експерт-счетоводители, експерти по рекламата, продажбите и други.

Третата грешка предприемачите допускат, като оставят без личен над­зор работата на управляващите фирмата. Крайният резултат е обикновено преливане на капиталите в ръцете на управляващите.

Какви документи се създават?

При подготовката на този раздел се налага създаването на няколко помощни документа:

Работен  лист № 21 – Собственост

Примерно съдържание

Структура на капитала.

Необходимо ли е привличането на нови акционери?

Необходимо ли е участие на работниците и сътрудниците от фирмата в собствеността?

Контролен пакет и правомощия от притежаването му.

Интелектуална собственост (капитал) на фирмата.

Работен  лист № 22 – Управление

Примерно съдържание

Органи за управление на фирмата.

Висши ръководители на фирмата:

характеристика на всеки един от тях;

възнаграждение;

функции,отговорности и права:

дял в собствеността;                                                                              .   ;

собственост и членство в други фирми.

Организационна структура;

Управленски контрол.

Работен  лист № 23 – Развитие на персонала

Примерно съдържание

План за индивидуално развитие на сътрудника.

Фирмен план за развитие на персонала.

Средства за подпомагане на дейността.

Оценка на плана за развитите на персонала.

Работен  лист № 24 – Съветници и консултанти

Примерно съдържание

Списък на съветниците и консултантите на фирмата.

Разходи за осъществяване на дейността.

Сравнение с разходите на други фирми.

Оценка на поддържащата работа на консултантите и съветниците на фирмата.