Управление на бюджета на министерството на отбраната през пълвата половина на 2009г. – текущи и дългосрочни последствия

ФАКТИ

На 21 януари 2009 г. в заявката за м. януари е поискан допълнителен лимит в размер на 45.596 млн. лв., в т.ч.:

 1. За участието на Република България в международни операции и мисии – 8. 2 млн. лв.;
 2. От бюджета на МО – 45.596 млн. лв., като средствата се предоставят авансово за сметка на лимитите за разход за м. май – 18. 698 млн. лв. и за м. декември – 18. 698 млн. лв. в т.ч.

Тези средства е трябвало да бъдат изразходвани съответно:

 1. За разкриване на акредитив за самолет „Спартан” №3 – 3млн. лв.;
 2. За доставка на бинокли за нощно виждане – 3.7 млн. лв.;
 3. За доставка на осветителни мини – 1.5 млн. лв.;
 4. За доставка на вертолет „Кугар” №10 – 27. 815 млн. лв.;
 5. За доставка на резервни части за вертолети„Кугар” – 7. 040 млн. лв.

Към 31 януари 2009 г. с тези средства:

 1. Не е платена вноската за Кугар” №10;
 2. Не е платена доставката на резервни части;
 3. Не е разкрит акредитив за „Спартан”;
 4. Биноклите и мините са били платени още на 14 януари.

На 20 януари 2009 г. в заявката за м. февруари са поискани авансово 67.019 млн. лв. в т.ч.:

 1. За участието на Република България в международни мисии и операции 6.279 млн. лв.;
 2. От бюджета на МО – 60.740 млн. лв., като средствата се предоставят авансово за месеците август – 20.246 млн. лв., октомври – 20.246 млн. лв. и ноември – 20.246 млн. лв.

Тези средства е трябвало да бъдат изразходвани съответно:

 1. За доставка на вертолет „Кугар” №10 – 47.159 млн. лв.;
 2. За ремонт на ЗРК – 6.427 млн. лв.;
 3. За доставка на резервни части за РЛС – 7.154 млн. лв.;
 4. За доставка на самолет „Спартан” – 3.0 млн. лв.;
 5. За доставка на бинокли за нощно виждане – 1.779 млн. лв.;
 6. За доставка на осветителни мини – 1.5 млн. лв.

При повторното искане на допълнителен лимит за доставка на вертолет „Кугар” № 10, но вече в размер на 47. 159 млн. лв., е извършено плащане през м. февруари само за 27 282 млн. лв.;

Въпреки, че още на 14 януари 2009 г. е извършено плащане в размер на 4. 427 млн. лв. по договора за ремонт на ЗРК е искан и получен допълнителен лимит за месец февруари в размер на 6. 427 млн. лв.;

Повторно неправомерно се искат средства за плащане по договор за текуща поддръжка и доставки на резервни части за радиолокационна техника, които плащания са периодични, а не еднократни, но този път в размер на 7. 154 млн. лв.;

Отново е поискан допълнителен лимит за международни мисии и операции в размер на 6. 279 млн. лв. като отново са цитирани същите договори, както през м.януари, с приблизително същите суми. Но през м. февруари няма извършвани такива плащания.

Отново са искани допълнително 3 млн. лв. по договора за доставка на третия транспортен самолет С-27J „Спартан”, но акредитив не е открит.

На 23 юни 2009 г. е поискан допълнителен лимит за неотложни разходи в размер на 8 млн. лв., който да бъде предоставен авансово за сметка на м. октомври.

ИЗВОДИ

Само с цитираните три писма е получена допълнително сума в размер на 101. 917 млн. лв., която е била „усвоена” през първото полугодие за сметка на второто полугодие на 2009 г. за цели, нито една от които не съответства на мотивите, посочени в кореспонденцията между МО и МФ.

Министърът на отбраната е отправил и са му били позволени необосновани искания за допълнителен лимит при наличие на огромните месечни неизразходвани остатъци от финансов ресурс в СЕБРА (напр. за месец януари – 45.3 млн. лв., за месец февруари – 75.4 млн. лв., за месец март – 36.7 млн. лв. и т.н.), а от друга, не са изпълнени финансовите клаузи на вече действащи международни договори. Това поставя Министерството на отбраната и България в изключително компрометирано положение по отношение на международни доставчици, които търсят политическа подкрепа (Франция, Италия, Белгия) за получаване на вземанията си. Финансовите санкции само на неустойките са за около 3 млн. лв. до този момент.

ПОСЛЕДСТВИЯ

Авансово е изхарчена почти цялата текуща издръжка до края на годината. Това води до вълна от неизпълними задължения във всички посоки – към собствените служители, към стотици български доставчици, към чуждестранни компании и правителства.

2010 г. ще се окаже критична в много отношения: натрупаните задължения от 2009 г. са за 308.9 млн. лв., което заедно с плановите плащания по дългосрочни договори и за текуща издръжка през 2010 г. (407.1 млн. лв.) прави „фиксирани” задължения от 717 млн. лв.

Наличието на дългосрочни финансови задължения ограничава възможностите за структурни реформи, които изискват сериозни социални компенсации, а в същото време са неизбежни и необходими.

България се компрометира като сериозен партньор както като участник в международни дейности и учения, така и по отношение на превъоръжаването.

Значителният местен бизнес, установен около дейностите на министерството, е поставен в крайно затруднено положение.