Управление на безопасността и здравето при работа

Съвременната философия за същността на дейността за осигуряване на  безопасност и здраве при работа е, че тя е икономическа категория, т.е. тя е бизнес и трябва да се разглежда като такава. Тази дейност не е самоцел, а елемент на една съвременна политика към ефективен бизнес, изискваща и съответната организация за интегриране на дейността по осигуряване на безопасност и здраве на работещите с основната програма и бизнес организацията на фирмата. Тази задача може да се формулира и по друг начин – вграждане на елементите, свързани с безопасността и здравето, във всяка дейност и направление на бизнеса. Така поставена, превантивната работа става ресурс за извършване на основната дейност, а не просто товар, който обременява системата за управление на организацията.
Международната организация по труда и Европейският съюз създават механизми, инструментариум и условия за въвеждане на единство в етапите и формите за ефективно управление на безопасността и здравето при работа. Създадени са различни стандарти, методики и системи за управление, които позволяват                                               включването на дейността по здраве и безопасност във фирмената политика на предприятието. Различните модели, методически указания, стандарти и т.нар. “Кодекси на добра практика” нямат задължителен характер. Те по-скоро са препоръки и база за постигане на по-добро ниво на превенция с измерими резултати по отношение на:
намаляване на риска от професионални болести и трудови злополуки и на свързаните с тях парични загуби и трудозагуби;
подобряване на фирмения имидж посредством повишаване конкуренто-                                                      способността и качеството на труда, чийто елемент са условията на труда;
осъществяване на творчески и професионално насочен социален диалог.
Стратегията на МОТ и новата стратегия на Комисията към ЕС за периода до 2006г. са насочени към цялостен глобален подход за подобряване на качеството на дейността по БЗР чрез въвеждане на съвременни системи за управление на БЗР на национално ниво и на ниво предприятие. Отчитайки значението на тази задача, МОТ и ЕС насочват усилията си към създаване на условия и въвеждане на единство в етапите и подходите за ефективно управление на безопасността и здравето.
Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването препоръчват на работодателите, с активното участие на работещите и комитетите по условия на труд, на базата на методическите указания на МОТ ( ILO-OSH 2001), да разработят и внедрят своя, адаптирана към характера на дейността, система за управление на безопасността и здравето при работа (СУБЗР), като неразделна част от управлението на предприятията. Потребността и ползата от въвеждането на СУБЗР във фирмата  е продиктувана и  от сложността и спецификата на дейностите за осигуряване на  БЗР, поради мултидисциплинарността на решенията (технически, организационни, икономически, медицински, социални и др.) и широкия обхват на въздействие на тези решения, касаещи всички елементи на производствената среда.