Умеели ли са хората да летят ?

angel1Не трябва да бъдем лековерни. Но не трябва да бъ­дем и скептици, които предварително отхвърлят всичко необикновено, неочаквано, всичко, което не съвпада с установените, добити от детството представи. В наука­та трябва смело да се поема риск, да се правят едни или други предположения, да се строят хипотези, да се тър­си тяхното потвърждение или опровержение. Без това няма издирвания и няма открития.

Говори се за случаи, когато у древните внезапно се появяват знания, които в никакъв случай не могат да бъ­дат резултат на практическата дейност през съответния период. Има основания да се предполага, че тези познания са били по-обширни, отколкото може да си предс­тавим.

У различните народи има многобройни предания за богове и герои, живели в най-отдалечени времена, кои­то са можели да се движат във въздуха на крилати ко­лесници. Трябва, разбира се, да се има предвид, че по­добни легенди може да са въплъщение на поетичната мечта на човека да лети като птиците.

Спират вниманието ни някои древноиндийски леген­ди, предания на древните келти и библейски текстове. Те дават твърде подробно и реалистично описание не само на външния вид, но и на устройството на летателните апарати.

Полетът се придружавал със си­лен звук. „Когато настанало утрото – четем в древноиндийския епос „Рамаяна“, – Рама се качил на небес­ната колесница, която Пушпака му изпратил с Вивпишанда, и се приготвил за отлитане. Колесницата се дви­жела сама. Тя била голяма и красиво изпъстрена. Има­ла два етажа с много стаи и прозорци… Когато колес­ницата пътувала по въздуха, тя издавала монотонен звук.“ В момента на отлитането обаче звукът бил друг. „По командата на Рама тази прекрасна колесница се вдигнала във въздуха с гръмък шум.“ На друго място се чете, че когато летящата колесница се вдигала, „грохо­тът изпълвал четирите страни на хоризонта“. В една древна санскритска книга се казва, че в моментална от­литането си колесницата „реве като лъв“. В Библията има сведение, което също може да се приеме като извес­тие за летателен апарат. В момента на приземяването си той издавал оглушителен шум, „тръбен звук“…

По време на полета, се виждал огън. В епоса на древна Индия се казва, че небесната колесница светела „като огън в лятна нощ“, била „като комета в небето“, „пламтяла като червен огън“ („Рамаяна“), „привеждала я в движение крилата мълния“ и „цялото небе било осветено, когато тя прелитала по него“

(Махабхарата“).

Летателните апарати, за които, както ни се струва, споменава Библията, също изхвърляли огън.

Но още по-учудващи в индийските и келтските предания са описанията на вътрешното устройство на летателните апарати. В санскритския поетичен източник „Самарангана Сут-радхара“ цели 230 строфи са посветени на летателните апарати и тяхното приложение. Но има и следната важ­на уговорка: „не съобщаваме как се изготвят частите на летящата колесница не защото не знаем, а защото иска­ме да остане тайна. Не съобщаваме подробности и за конструкцията, защото ако тези сведения станат досто­яние на всички, апаратът би бил използван и за зло.“

А ето какво се говори по-нататък за общото устройс­тво на летателния апарат: „Тялото му трябва да бъде здраво и издръжливо, направено от лек материал, по­добно на голяма летяща птица. Вътре трябва да се пос­тави механизъм с живак и с желязно загряващо приспо­собление под него. Посредством силата, която се крие в живака и която привежда в движение носещия вихър, чо­векът, който се намира в тази колесница, може да пре­лети големи разстояния по небето по най-удивителен на­чин. Четирите устойчиви съда за живака трябва да бъ­дат монтирани вътре. Когато те бъдат загрети от управ­ляемия огън из железните приспособления, колесницата развива силата на гърма благодарение на живака. И тя веднага се превръща в „бисер в небето“.

Тибетските свещени текстове разказват за летателни апарати, които също се сравняват с „бисери в небето“.

А ето как описва летателен апарат друг санскритски извор „Гхатотрачабадма“: „Това беше огромна и ужас­на въздушна колесница, направена от черно желязо… Тя беше снабдена с приспособления, разположени на над­лежни места. Не я возеха нито коне, нито слонове. Тя се придвижваше от механизми, които имаха размерите на слон.“

В друг източник се говори, че за съоръжаването на та­къв апарат се използува мед, желязо, олово („Самарангана Сутрадхара“).

Във Ведите съществува дори специален термин, с кой­то се обозначават тези апарати: „вимана“ или „агникотра“.

„Агнихотра, това е кораб, който се вдига в небето.“ („Сатапатха Брахмана“)

Древните келтски предания също говорят за летател­ни апарати, които имали^някакви вътрешни механизми. Те се привеждали в движение от „магически коне“, кои­то обаче външно никак не приличали на коне. Те били „покрити с желязна кожа“, не се нуждаели от храна, ня­мали нито кости, нито скелет.

Друго сведение за устройството на тези летателни апарати се споменава и в описанието на въздушния дву­бой на героя на келтските предания Кучулаин с врагове­те му. По време на една схватка Кучулаин успява да из­хвърли от колесницата на противника два бели предме­та, „огромни като воденични камъни“. Лишена от тези предмети, въздушната колесница на врага „се съборила на земята с грохота на падащи доспехи“.

И в келтските, и в дверноиндийските предания се раз­казва за летателни апарати, снабдени с някакви уреди, които ги вдигали във въздуха.

Древните гърци разказват за хиперборейците, няка­къв народ, който живеел на север. Слънцето над тях из­грявало само веднъж в годината. Те също умеели да ле­тят във въздуха.

Тук е мястото да се припомни, че именно у арийци-те, които донесли в Индия сведенията за летателни апа­рати, се е запазил споменът за онова далечно време, ко­гато слънцето изгрявало над тях само веднъж в година­та.

На едно плато в Андите преди години бяха открити т.нар. „пътища на инките“. Въздушните снимки показа­ли, че това не са толкова пътища, колкото система от огромни, правилно образувани геометрични и други фи­гури, видими само от определена височина. Страни на триъгълници, успоредни линии с безупречна точност се простират на 10-15 километра. Някои фигури се повта­рят в точна последователност. Някои учени смятат, че в Андите се намира най-големият астрономически кален­дар на света, където посоката и дължината на линиите изразяват различните астрономически закономерности и пътя на движението на звездите.

Има ли право да се предположи, че тези гигантски, видими само отвисоко, изображения са могли да имат някакво отношение към летателните апарати? Оказва се, че и в Америка може да се намерят съобщения, които карат да се замислим.

В свещената книга на индианците киче „Попол-Вух“ се разказва за четиримата прадеди на този народ, кои­то, виждайки на небето „нещо“, започнали припряно да се сбогуват с близките и жените си и се изкачили на вър­ха на планината. Тези хора, гласи текстът, „веднага след това изчезнали там, на върха на планината Хакавиц. Те не били погребани от жените и децата им, защото не се разбрало кога изчезнали.“

В Централна Америка се е запазило предание за ня­каква могъща владетелка, наречена „Летящата тигрица“. Тя донесла на хората знания. А след известно време на­редила да я отнесат на върха на планината, където „из­чезнала всред гръм и мълнии“.

Между т.нар. „тъмни места“ в библейските текстове се споменава за някакви, може би летателни апарати, ко­ито също уж се приземявали на върховете на планини­те: „На третия ден при настъпването на утрото имало гръмотевици и мълнии и гъст облак над планината Синайска и се чувал много силен тръбен звук… Цялата Синайска планина димяла, понеже Господ слязъл в огън на нея. И излизал от нея дим, като дим от пещ… И тръб­ният звук ставал все по-силен и по-силен.“ Едва след ка­то съществото, наричано „бог“, пристигнало на върха и облакът (димът) се разнесъл, Мойсей и придружаващи­те го няколко души се изкачили на планината.

Възможно е по-късно посветените, висшето жречество, извличайки „непозволени“ сведения от „общото дос­тояние“ да са правили сами опити да строят летателни и други апарати. Във всеки случай само така може да се обяснят няколко странни съобщения, дошли до нас.

В един превод на египетски ръкопис, написан 15 века преди нашата ера и съдържащ официална хроника на царуването на Тутмос III, се казва, че за ужас на всички „на двадесет и втората година, в третия месец на зима­та, в шестия час на деня на небето се появил огромен предмет с правилна форма, който бавно се движел на юг“.

Приблизително по същото време се датира и едно иранско съобщение за някой си човек, който бил напра­вил сложен летателен апарат и се движел с него във въз­духа.

Другият случай се отнася вече за XIII в., по-точно за 1290 година. В латинския ръкопис на един английски ма­настир се говори, че веднъж над главите на изплашени­те монаси, които подкарвали по пътя манастирското стадо, „се появило огромно, овално сребристо тяло. приличащо на диск, което бавно прелетяло над тях, вся­вайки голям ужас!

Не пише ли за подобни апарати Роджър Бейкън (1214-1294 г.), учен и философ, затворен в тъмница заради приобщеност към „тайни знания“? „Науката дава възмож­ност да се създават апарати без мачти и изискващи за управление не повече от един човек, които могат да развиват огромни скорости.“ Бейкън подчертавал, че таки­ва устройства се движат без помощта на животни. „Мо­же да бъде създаден и апарат – пише той,- който ще мо­же да се движи във въздуха с човек, намиращ се вътре в него.“

В някои древноиндийски текстове, които споменават за летателни апарати; се говори и за височината на по­лета. За да покаже колко високо се е издигнал героят с въздушната си колесница, неизвестният автор съобща­ва, че той литнал „по-високо от царството на ветрове­те“.

Можем ли да се допусне мисълта, че представители на някаква друга, съществувала преди нас, земна циви­лизация са притежавали необходимите знания, за. да се опитват да достигнат други планети? Разбира се, труд­но е да се повярва това. Обаче ето какво говорят източ­ниците.

„Посредством тези апарати (приспособления, устройства) – се чете в санскритски ръкопис – жителите на Земята могат да се вдигат във въздуха, а небесните жители – да се спускат на Земята“. В друг откъс на същия  ръкопис се говори, че въздушните колесници могат да летят както в „слънчевите области“, така и по-далеч – в „звездните области“.

Според преданията въздушните колесници на древни­те келти също можели да се вдигат Ъ небето, там, къде­то се намирали чудните селения – „дворци на боговете“.

Запазени са редица съобщения за посещенията на от­делни хора в тези „дворци на боговете“, разположени извън пределите на Земята.

Таоистите споменават за някои си „съвършен човек“ Чен Джан, който посетил други планети и почерпил там мъдрост и знания. „Между раннохристиянските апокрифни книги е прословутата „Книга за Енох“ или „Кни­га на тайните Енохови“. В нея се разказва как Енох бил отведен за известно време на някакви земи, които се намирали на небето. Там му били преподадени основите на астрономическите знания: порядъкът в движението на Слънцето, причините за намаляването на деня и удъл­жаването на нощта, лунният календар, фазите и движе­нието на Луната. „Книга за Енох“ така уверява. „Вревоил – пише в нея Енох – ми разкриваше всичко това 30 дни и 30 нощи и не замлъкнаха да говорят устата му… и седях още 30 дни и 30 нощи и записвах точно всичко.“ Тези знания били преподадени на Енох с цел да ги съ­общи на’хората, като се върне на Земята.

На мисълта за вероятността от подобни контакти на­вежда и следният епизод, който ни разказва една френ­ска хроника. Споменавайки за появата на някакви „летящи кораби“, хрониката съоб­щава, че веднъж в Лион „се спуснали на Земята от няка­къв летящ кораб трима мъже и една жена. Около тях се събрал целият град, крещейки, че това са магьосници, изпратени от Грималди, херцог Бенвантю, враг на Карл Велики, за да унищожат реколтата във Франция. Нап­разно четиримата невинни се опитвали да се оправдаят, като казвали, че са местни хора, че са били отнесени мал­ко преди това от едни чудни хора, които им показали небивали чудеса и ги спуснали обратно, за да разкажат това, което са видели.

Очаквало ги изгаряне на клада, ако в последния мо­мент Лионският епископ не им дошъл на помощ. Един­ствената възможност да ги спаси била да заяви, че не е вярно твърдението, че те уж били слезли от въздушен кораб. Така епископът заявил пред тълпата и събрани­те с готовност му повярвали. Четиримата обвинени би­ли освободени.

Едно споменаване на подобни летателни апарати, по-близко до нас по време, намираме у известния руски ху­дожник Н. Рьорих. В книгата си „Сърцето на Азия“, пос­ветена на едно пътешествие в предпланините на Хималайте, той пише: „И ето един от бурятските лами вди­га ръка към синьото небе.

– Какво е това там? Онова бяло въздушно кълбо?

-Аероплан?

И ние забелязваме, че нещо блестящо се движи на го­ляма височина с посока от север към юг. От палатките донесоха три силни бинокъла. Ние наблюдавахме едно обемисто сферично тяло, светещо на слънцето, което се виждаше ясно сред синьото небе. То се движеше много бързо. След това наблюдавахме как то промени посока­та по към югозапад и се скри зад снежната верига на Хумболд.“ Към същия род документи може да се отне­се, изглежда, и съобщението на Херодот за странната лодка, която с голяма скорост навлязла в Гибралтарския пролив и отплавала към Средиземно море. Херодот твърди, като се позовава на очевидци, че тя не е имала нито платна, нито весла.