УМБАЛ-Русе ще кандидатства за 9,983 млн.лв. от Еврофондовете

С тях болницата ще модернизира здравната си инфраструктура и ще  оборудва операционни и интензивни отделения

Многопрофилната болница в Русе кандидатства за оборудване на стойност 9,983  млн. лв. от структурните фондове на ЕС. Те ще се изразходват за ехокардиограф за диагностика на остри сърдечни заболявания, система за периферни нервни блокове под ултразвуков контрол, напълно оборудвана линейка за транспорт на пациенти в критично състояние. За апаратура за Централна стерилизационна и операционни зали са предвидени 1, 992 млн. лв., за оборудване на родилно, гинекологично и неонатологичното отделения – близо 1,5 млн. лв. За 1, 9 млн. лв. ще бъде осигурена апаратура за операционни и интензивни отделения – ехокардиограф за 240 хил. лв., линейка за 120 хил. лв. и мониторингова система за близо 600 хил. лв. С част от средствата ще се подобри енергийната ефективност и ще изградят 2 нови асансьора, климатична и отоплителна инсталация. Ще бъде извършен ремонт на ВиК-системата и електрическата инсталация.

Средствата се осигуряват по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”. Общият размер на финансирането е в размер на 148 млн. лв., като 80 млн. от тях са предвидени за обновяване на държавните болници. За тях ще могат да кандидатстват 20 клиники, сред които и МБАЛ Русе.

Средствата от структурните фондове на ЕС ще подпомогнат преструктурирането на болничната система у нас. Те ще се използват за обновяване на апаратурата и изграждането на високотехнологични болници в цялата страна. Така ще се повиши реалния достъп на пациентите до по-качествено лечение. В момента високотехнологични болници има само в София, Варна и Пловдив. Целта е такива лечебни заведения да има в шестте социално-икономически региона на страната – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен, Югоизточен. По този начин всеки човек в страната ще има достъп до качествено и модерно лечение. С реализацията на проекта по оперативната програма болницата в Русе ще покрие критериите за високотехнологична болница.

Високотехнологичните болници трябва да разполагат със спешно отделение с интензивен сектор, стационарна част за 6-24 часов престой, пълен лабораторно-диагностичен блок. Той включва всички видове образна диагностика, сред които и позитронно-емисионен томограф с компютър томографски рентгенов скенер, и ядрено-магнитен резонанс. В тях трябва да има структура за еднодневна хирургия и инвазивна кардиология. В тези болници трябва да има условия за развитието на високотехнологични дейности като сърдечна и съдова хирургия, неврохирургия на главния мозък и периферна нервна система, гръдна хирургия, лъчелечение, пластично-възстановителна хирургия, неврофизиология, лечение на изгаряния, онкология, ядрена медицина, трансплантации, интервенционална кардиология, токсикология, детска кардиология, неонатология, детска хирургия, ортопедия. В тях задължително ще може да се извършва учебна и научна дейност, което би допринесло за подобряване на системата за специализация и продължителна квалификация на медицинския персонал.

В средата на тази година се очаква  да започне нова процедура за финансиране на общински болници. Тя ще е на стойност 140 млн. лв. 100 млн. лв. от тези средства ще бъдат предназначени за 86 общини, а 40 млн. лв. за останалите 178.

След Русе обиколката на зам. министър Костадинова продължава в   МБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“- В. Търново, МБАЛ „Св. Марина“ – Варна, „МБАЛ – Бургас“, „УМБАЛ – Ст. Загора“, МБАЛ „Проф. Киркович” – Ст. Загора, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ – Кърджали.