УМБАЛ Плевен ще кандидатства за 7.8 млн. лв. От Еврофондовете

С тях болницата ще осигури нова апаратура за операции и изследвания

Университетската болница „Д-р Георги Странски“ в Плевен кандидатства за оборудване на стойност 7, 8 млн. лв. от структурните фондове на ЕС. Те ще се изразходват за нов ангиограф, коронарограф, операционна апаратура, ехографи. С част от средствата ще се ремонтират и залите, в които ще бъдат разположени апаратите. 760 хил. лв. от тях са предвидени за нови линейки, както и за техническо оборудване за 400 хил. лв. Това стана ясно по време на посещението на зам. министъра на здравеопазването доц. Тодорка Костадинова в Плевен. Тя е на обиколка в страната, за да помогне на лечебните заведения в изготвянето на проекти за усвояване на средствата от европейските фондове. Те се осигуряват по схемата за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации”. Общият размер на средствата е 148 млн. лв., като 80 млн. от тях са предвидени за обновяване на държавните болници. За тях ще могат да кандидатстват 20 клиники, сред които и УМБАЛ Плевен.

Средствата от структурните фондове на ЕС ще подпомогнат преструктурирането на болничната система у нас. Те ще се използват за обновяване на апаратурата и изграждането на високотехнологични болници в цялата страна. Така ще се повиши реалният достъп на пациентите до по-качествено лечение. В момента високотехнологични болници има само в София, Варна и Пловдив. Целта е такива лечебни заведения да има в шестте социално-икономически региона на страната – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югозападен, Южен централен, Югоизточен. По този начин всеки човек в страната ще има достъп до качествено и модерно лечение.

Високотехнологичните болници трябва да разполагат със спешно отделение с интензивен сектор, стационарна част за 6-24 часов престой, пълен лабораторно-диагностичен блок. Той включва всички видове образна диагностика, сред които и позитронно-емисионен томограф с компютър томографски рентгенов скенер, и ядрено-магнитен резонанс. В тях трябва да има структура за еднодневна хирургия и инвазивна кардиология. В тези болници трябва да има условия за развитието на високотехнологични дейности като сърдечна и съдова хирургия, неврохирургия на главния мозък и периферна нервна система, гръдна хирургия, лъчелечение, пластично-възстановителна хирургия, неврофизиология, лечение на изгаряния, онкология, ядрена медицина, трансплантации, интервенционална кардиология, токсикология, детска кардиология, неонатология, детска хирургия, ортопедия. В тях задължително ще може да се извършва учебна и научна дейност, което би допринесло за подобряване на системата за специализация и продължителна квалификация на медицинския персонал.

В средата на тази година се очаква  да започне нова процедура за финансиране на общински болници. Тя ще е на стойност 140 млн. лв. 100 млн. лв. от тези средства ще бъдат предназначени за 86 общини, а 40 млн. лв. за останалите 178.

Обиколката на зам. министър Костадинова продължава в „МБАЛ – Русе“, МБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“- В. Търново, МБАЛ „Св. Марина“ – Варна, „МБАЛ – Бургас“, „УМБАЛ – Ст. Загора“, МБАЛ „Проф. Киркович” – Ст. Загора, УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ – Кърджали.