29 март стартират информационни дни и обучения за бенефициенти по две схеми на ОПРР

Управляващият орган на Оперативна програма “Регионално развитие” 2007 – 2013 г. стартира информационни дни и обучения за бенефициентите по програмата, в шестте района на страната.

Зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството и  ръководителят на Управляващия орган на ОПРР Лиляна Павлова ще вземе участие в информационните дни, които ще се проведат в градовете Видин, Русе, Варна, Бургас и Пловдив.

Кампанията се организира във връзка с двете отворени схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:
•“Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градски агломерации”
•“Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура на 178 малки общини”.

Графикът за провеждането на информационните дни и обученията може да бъде намерен в подменю Информационни дни по ОПРР, към секция Обучения на интернет страницата на Управляващия орган – www.bgregio.eu.