Търсене на пасивни пари

Това търсене има два основни момента:

  1. търсене на пари, предназначени за диверсифициране на богатството
  2. търсене на пари за спекулативна цел.

Етапите на богатството са: парите (ликвидните активи); финансови активи (ценни книжа); реалните активи (потребителски стоки с траен характер и произведените блага).

Търсенето на пасивни пари има за цел да разпредели дадено спестяване между парите и ценните книжа. Това е портфейлно решение.

Търсенето на пасивни пари за диверсифициране (Md) е функция на:

W – стойността на богатството (натрупаните спестявания)

I – пазарен лихвен процент

Ui – степента на несигурност на бъдещата стойност на лихвения процент, или

Md = f(W; I; Ui)

Търсенето на пари за дълъг период зависи от значимостта на финансовото богатство (W) на субектите. А за кратък срок търсенето на пари се определя от промяната на лихвения процент. По-високият лихвен процент подтиква към търсене на ценни книжа. А колкото е по-голяма несигурността от бъдещата величина на лихвения процент, толкова по-слабо е търсенето на ЦК.

Спекулативното търсене на пари, търсенето на пари със спекулативен мотив се появява когато се очакват промени в лихвеното равнище. Очакването за покачване на лихвен процент поражда спекулативно търсене на “пасивни” пари и обратно – очакването за понижаване на лихвения процент предизвиква спадане на спекулативното търсене.

Спекулативното търсене на пари (Ms) зависи от:

?    лихвения процент на пазара (i);

?    степента на несигурност на предвижданията относно развитието на този лихвен процент (Ui);

?    очаквания лихвен процент (r)

?    общото отношение на икономическите субекти към търсенето на спекулативни наличности Ms = f(i, r, Ui)

Спекулативното търсене на “пасивни” пари М2

М2 = Md+Ms, но Md = f(i, Ui) и  Ms = f(i, r, Ui), то следователно

?    М2 = f(i, r, Ui), т.е. съвкупното търсене на “пасивни” пари зависи от текущия лихвен процент (i), от прогнозирания лихвен процент (r) и от несигурността на предвижданията (Ui).

Общо търсене на пари (DM) – сумата на “активните” и “пасивните” парични наличности, ако

Y – БНП (в текущи цени)

Uy – несигурността на бъдещите приходи и разходи

I – текущ лихвен поцент

r – прогнозираният лихвен процинт

Ui – несигурността на бъдещата стойност на лихвения процент, то

DM = М1 + М2 = f(Y, Uy) + f(i, r, Ui)

За кратък период общото търсене на пари DM е функция на две променливи:

Равнището на БНП (в текущи цени)

Текущия лихвен процент, или

DM = D (Y, I)