Търговско предприятие.Предмет на дейност

Предмет на дейност – образува се от видовете сделки, които ФЛ или ЮЛ може да извършва по занятие и които обуславят неговото качество на търговец по смисъла на чл. 1, ал. 1. За ЮЛ – търговските дружества и кооперациите – предметът на дейност се обуславя от целта, за която те са създадени. Предметът на дейност има голямо значение за положението на търговеца на пазара. В предмета на дейност се съдържа информация за възможностите, които евентуалните контрагенти на търговеца имат за встъпване в договорни отношения, за да задоволят своите производствени или други потребности.
Предметът на дейност на търговеца като елемент на предприятието му подлежи на вписване в търговския регистър при окръжния съд. В заявлението за регистрация на ЕТ се посочва предметът на дейност наред с името, местожителство, адреса на лицето и  под която ще извършва дейността, със седалището и адреса на управлението на дейността /чл. 58, ал. 1, т 4 от ТЗ/.
Предметът на дейност се предвижда в договора за учредяване на КД /чл. 102, т 3/, на ОДД /чл. 115, т 3/, както и в устава на АД /чл. 172, т. 2/.
Предметът на дейност се определя свободно от търговеца. Ограниченията се съдържат в закон. В някои от посочените случаи забраната може да бъде вдигната чрез получаване на разрешение от компетентния държавен орган.