Търговски ЦК

Търговските полици се емитират по пътя на търговския кредит от фирми или небанкови финансови посредници. За разлика от съкровищните бонове, търговските полици нямат стандартни срокове, но падежът най-често е в рамките на една година. Търговските полици също предлагат безлихвена доходност, формираща се от отстъпката. Основната разлика м/у СБ и ТП е степента на риск. Тъй като тук риска е по-голям, полиците трябва да предлагат по-висока доходност. Разликата м/у доходността на полиците и доходността на СБ със същия падеж, можем да наречем рискова премия. Рисковата стойност се дължи на оптималността от неплащане, тъй като емитенти са частни лица, а не държавата. При настъпване на неплащане, т.е. ако емитента не е в състояние да осребри полицата се използват различни схеми за изкупуване на основната сума от инвеститора, но и до загуба на доход или до реализиране на загуба. Риска на търговските полици може да се измери с отклонението от доходността в случай на настъпване на неплащане на полицата.