Търговския регистър

Вписване в търговския регистър – необходимо е АД да бъде вписано в търговския регистър при окръжния съд по седалището му. Изискванията за вписването се изброени в закона. Такива са: а/ да е приет устава; б/ да е записан целият капитал; в/ да е внесена предвидената в устава част от стойността на всяка акция, но не по-малко от 25/100 от номиналната или от предвидената в устава емисионна стойност на всяка акция; г/ да са избрани съвет на директорите, съответно надзорен и управителен съвет; д/ да са изпълнени другите изисквания на закона.
На вписване в търговския регистър подлежат: данните за фирмата, за седалището и за адреса на управление на дружеството, за предмета на дейност и за срока, ако има такъв, за размера на капитала, за вида и за броя на акциите, за правата за отделните класове акции, за особените условия за тяхното прехвърляне, ако има такива, за номиналната стойност на отделната акция, за органите на дружеството, техния мандат и броя на членовете им, за вида и стойността на непаричните вноски, за други условия във връзка с учредяването, съществуването и прекратяването на дружеството, както и имената на членовете на съвета на директорите, съответно на надзорния и управителния съвет. Предвижда се тези данни да бъдат обнародвани в ДВ. Обнародва се и датата на решението на съда за вписване в търговския регистър. В регистъра се представят учредителния протокол и списък на лицата, записали акции при учредяването, удостоверен от управителния съвет или от съвета на директорите. Когато след учредяването на дружеството акциите бъдат придобити от едно лице, в търговския регистър се вписва името, съответно фирмата на акционера /чл. 174, ал. 1 и 2/. Вписването има конститутивно действие, а обнародването има декларативно значение. При изменението или допълнението на устава в търговския регистър се представя препис от устава с измененията към съответната дата. Изисква се той да е заверен от лицето или лицата, които представляват дружеството /чл. 178, ал. 2/.