Трудово правораздаване.Понятие и видове трудови спорове

В законодателството понятие „индивудуални” трудови спорове  никъде не се среща.Трудовите спорове  съпровождат  трудовите правоотношения т.е. неговото учредяване ,действие , изменение и прекратяване.Трудовите спорове са израз на конфликтите в интересите по трудово правоотношение , като прецени отношението .Те произтичат материални трудови правоотношения .Правната уредба на трудовите спорове  се съдържа в разпоредбите наа чл.357-362/КТ.Уредбата е изцяло законова  за нейното прилагане законодателя  не предвижда издаване подзаконови актове.Индивидуалните трудови спорове  са спорове между отделните работника или служителя и работодателя като страни по трудовото правоотношение.Това са спорове  относно възникване , същест вувнето, изпълнението и приемането на трудовото правоотношение.Според съдържани ето на чл.357 от КТ  трудовите спорове могат да бъдат :
споровете между лице което кандидатства за работата  и работодател във връзка с учредяването на  трудовото правоотношение .Такава възможност  законодателя е предоставил в разпоредбата на чл.87/КТ  изборно трудово правоотношение .Споровете за закоността на избора се разглеждат от Районен съд  по молба на всеки кандидат или на работодателя в двуседмичен срок от получаване на съобщението за резултата от избора;
спорове между работник и служител и работодател във връзка с реализирането на трудовото правоотношение относно упражняването правта  и изпълнението на задължението за работно време,почивки ,отпуски,трудови възнаграждения,имуществена отговорност ,дисциплинарна отговорност, здравословно и безопасни условия на труд.
спорове между работника или служителя и работодателя във връзка с изменение то на договорените или законно установените условия по трудовото правоотношение;
спорове между работника или служителя и работодателят за установяване както заправото и за продължителността на трудовото възнаграждение;
спорове между работника или служителя и работодателя във връзка с изпълнени ето на колективния трудов договор т. нар колективни трудови спорове .Това са спорове за служебни трудови права като се  предвиждат в колективния трудов договор и се отнасят за съответния  работник или служител(синдикална организация, присъединили са се към колективния трудов догов ор);
спорове между работника или служителя  и работодателя  във връзка с прекратя ването на трудовото правоотношение(най- често);
По чл.357/КТ  се спори за служебни трудови права на отделния работник или служи тел . Една значителна част от делата за трудовите спорове е отнесена  към делата, които се разглеждат по правила на бързо производство  установено в чл.126 а,126 и от ГПК.Това производство предвижда съкратени процесуални срокове( за съдилища от първа истанция до 3 месеца , а за вазивна истанция един месец), което дава възможност за ускорено разглеждане на делата.