Теория за инфлацията

Според монетаристите, корените на инфлацията винаги се крият в паричното обръщение и често сочат цените като израз на нейното проявление. Тяхната препоръка за ограничаване на инфлацията е свързана с осъществяването на промени именно в сферата на паричното обръщение.

Типично монетарско решение на проблема за инфлацията е т.нар. “индексация” /системно съобразяване и коригиране заплатите, приходите, разходите, спестяванията и инвестициите с годишния темп на покачване на инфлацията. С въвеждане на индексацията се утвърждават  два аспекта за борба с инфлацията:

–         ограничаването на държавните разходи и рестиктивна /ограничителна/ парична политика;

–         съобразяване на разходите и заплатите с темпа на нарастване на инфлацията.

Според монетаристите инфлацията се появява в пазарната сфера, но това не означава, че тя е само парично явление. Наличието на много излишни пари в обръщение е сложен процес. Той е предизвикан както от несответстващата на потребностите на стоковото производство парична емисия, така и от наличието на диспропорции в сферата на производството. За успешна борба с инфлацията е достатъчно да се въведе ред в измененията на паричната маса.