Теоретически основи на държавните приходи

Приходите са тази част от националния доход, която се акумулира в държавните бюджети и служи като основа за осъществяване на разходите. Въздействието чрез приходите в действителност е въздействие чрез формите, които се използват за тяхното акумулиране, т.е. става дума за въздействие чрез данъците, кредита и паричната емисия.

Следователно методите и формите за събиране на приходи – данъците, таксите, митата, вноските и др. са важен елемент на финансовата система.

При това положение същността на държавните приходи може да се резюмира така:

– като понятие на финансовите приходи са част от националния доход, която се акумулира в бюджета на държавата.

– от гледна точка на финансовото разпределение и преразпределение приходите са резултат от използването на финансовите методи и форми за акумулиране на пари и основа на преразпределението, осъществявано чрез разходите.

– държавата може да въздейства чрез приходите само тогава, когато те получават строго целево назначение чрез разходите.

– събирането на приходи е процес на финансово разпределение и преразпределение на националния продукт и националния доход.