Теоретически аспекти на проктекционизма при международната търговия

Съвременната икономика се характеризира с бурно развитие на международната търговия. Възникват множество теоретични модели основна цел, на които е да се обяснят зависимостите и равновесните точки в международната търговия.
1.Внимание в случая заслужава развитието на протекционизма във външната търговия. За целта първоначално се представя моделът HOS. Моделът е създаден от шведските икономисти Е. Хекшер и Б. Олин, а в последствие доразвит от П. Самуелсън. Основна цел е да намери точката, в която международната търговия се намира в равновесие.
2. Равновесна точка на международната търговия при наличието на мито.
При наличието на митническа защита на производството на дадена стока нейната относителна цена нараства, което води до изменение съответно на равновесната точка на производството на друга стока.
3. Влияние на различните протекционистични мерки върху общественото богатство.
Съществуват няколко основни протекционистични мерки, които биват използвани от правителствата за протекционизъм: Мито; “квота“;плаващи квоти; субсидиране на експорта; държавни поръчки
4. Изчисляване на нетните загуби от мита. Може да се определи като се установи в каква степен се изменя вноса или въвеждането на мита и промяната на цената от това.