Теорема за прерастване на инвестиционните решения във финансови решения

Теоремата е разработена от Тобик с нея се цели да се отстранят някои несъвършенства на модела на Марковиц, а от друга страна е предпоставка за възникването на модела САМР. Началото на теоремата започва с понятието „безрисков актив“. Неговата норма на възвращаемост е сигурна величина, така че рискът измерван чрез дисперсията е равна на нула, защото:

rf2 = ?(rfi – rf)2  /n
Ако даден инвеститор вложи част от богатството в ефективния портфейл, според модела на Марковиц и част от богатството си в безрисков актив, то се получава нов портфейл.
rp = Wf . rf + (1 + w).ra
dp2 = Wp2 . df2 + 2wi.wa.COVfa
COVij = ?(ri – ri)(rj – rj) /    n
Но di – di = 0 ,то следва че dp = (1 – Wj)da
Тук ефективният фронт се видоизменя в линията CML наречена линия на капиталовия пазар. Всички ефективни портфейли лежат на нея. Неефективните портфейли лежат под нея. Има несърършенства:
– нереалистичността на двете основни понятия – пазарния портфейл и безрисковия актив.
срещат се трудности с отразяването на спекулативните очаквания на инвеститорите. Това дава повод за възникването и развитието на модела САМР.