Таксата за издаване на лична карта става 18 лв., свидетелството за управление на МПС – 25 лв., а паспортът с биометрични данни – 40 лв.

Таксата за издаване на лична карта става 18 лв., за свидетелство за управление на МПС – 25 лв., а за паспорт с биометрични данни – 40 лв. Това реши правителството с промени в Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

При формирането на таксата за издаване на лична карта е отчетен и социалният елемент, тъй като картата е задължителен документ за българските граждани. Макар и по-висока с 10 лв. от досегашната, таксата за издаване на паспорт с биометрични данни остава значително по-ниска от средната в държавите-членки на ЕС, която е около 45 евро.

Предложените единични цени на новите български лични документи се базират на извършен анализ и разработена методика за изчисляването им, при която са отчетени необходимите материално-технически и административни разходи – консумативи, разходи за технически средства за производство, вложен труд и експлоатационни разходи.

При формирането на единичната цена на документите се запазват пропорциите в цените за експресна, бърза и обикновена услуга съобразно сега действащата тарифа. Остават и съществуващите преференции. Лицата между 14 и 16-годишна възраст се освобождават от такса за издаване на първа лична карта. За първи паспорт на дете до 14-годишна възраст ще се заплаща само 25% от стойността на обикновената услуга, а за следващ – 50 на сто. Няма да плащат за лична карта и за свидетелство за управление на МПС хората над 70-годишна възраст. Те ще дължат такса равна на едва 25% от таксата за паспорт. Лицата между 58 и 70-годишна възраст заплащат 60% от обикновената услуга за лична карта, 50% от таксата за паспорт и 44% от таксата за свидетелство за управление на МПС. Хората с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност ще заплащат 10% от стойността на обикновената услуга за издаване на лична карта, 12% – от таксата за свидетелство за управление на МПС и 7% – от таксата за паспорт.

С оглед стартиране на новата технология по издаване на български лични документи с електронен носител на информация със записани биометрични данни се предлага да бъдат освободени от заплащане на такси при издаване на документ със срок на валидност на повредения документ лицата, които представят е-документа и увреждането му е причинено от скрити недостатъци в електронния носител на информация и компонентите, свързани с него. При използването на тази технология гражданите няма да правят допълнителни разходи за снимка и заявление, тъй като те са включени в процеса по издаването на документа.

Предвижда се до създаване на технически и организационни условия за приемане на заявления за издаване на български лични документи с електронен носител на информация таксите да останат същите като досега.