ТАЙНИ ГРЕХОВЕ

Във видение ми беше разказано следното: един човек скришом в своята стая извърши грешно дело и мислеше, че грехът му е таен. Един от светиите каза, че много би желал духовните очи на тоя човек да бъдат отворени. То-га-ва той никога не би се опитал да извърши грях, тъй като в оная стая присъстваха ангели и светии, а също и духо­вете на неговите мили, дошли да му помогнат. Всички бяха смутени от неговото скандално поведение и единият от тях каза: „Ние бяхме дошли да му помогнем, а сега ще трябва ние да свидетелстваме против него в часа на неговия съд. Той не можеше да ни вижда, но ние видяхме как той се предаде на греха. Дано, прочее, се разкае, и така да бъде запазен от бъдещото наказание.“

Пропуснати или изгубени случаи

Веднъж в света на духовете видях дух, който от угри­зение на съвестта високо крещеше, тичайки насам-натам ка­то някой изгубил ума си човек. Един ангел каза: „В света тоя човек често е имал случай да се разкае за своя грях и да се обърне към Бога, но колкото пъти съвестта му за­почва да го безпокои, той търсеше да задуши угризенията й в пиене. Той се разори, най-после се самоуби. И сега е като побесняло куче и се гърчи при мисълта за пропусна­тите случаи да се покае през земния живот. Ние сме готови да му помогнем, но неговата собствена покварена природа му пречи да се разкае, тъй като грехът е вкоравил сърцето му. В света той е пиел, за да накара да замлъкне гласа на съвестта си, но тук няма никаква възможност да прикрие нещо. Сега неговата душа е тъй гола, че самият той и всич­ките обитатели на духовния свят искат да видят греховния му живот. За него няма никакъв друг изход, освен да се скрие с други зли духове в мрака и така до известна сте­пен да се измъкне от мъчението, което светлината му под­готви

Как бе позволено на един грешник да отиде на небето

Веднъж в мое присъствие в царството на духовете дой­де човек, водил лош живот. Когато ангелите и светиите искаха да му помогнат, той веднага започна да ги прокли­на, да ги подиграва и каза: „Бог е напълно несправедлив. Той е приготвил небето за такива ласкателни робски ду­ши, каквито сте вие, а останалия човешки род Той хвърля в ада. И въпреки това вие Го наричате Любов!“ Ангелите отговориха: „Разбира се, че Бог е Любов. Той е създал чо­веците, за да живеят винаги в блажено общение с Него. Но те в своята упоритост са се отдръпнали от Него и сами са подготвили ада. Бог никога не е сътворил никъде ад.“ В същия миг се дочу отгоре гласът на един от архангелите: „Бог позволява тоя грешник да бъде доведен в небето!“ Човекът бързо закрачи напред, придружен от двама анге­ли, но като стигнаха до вратата на небето и видя онова изкрящото от светлина място и неговите прославени оби­татели, му прилоша. „Погледни, му казаха ангелите, само колко хубав е тоя свят. Иди по-нататък и виж нашия скъп Господ, който седи там на Своя трон!“ Той погледна през вратата, но когато Слънцето на правдата разбули нечисто­тата на неговия гнусен от греховете живот, отскочи назад, силно отвратен от самия себе си и избяга презглава, за да се търколи в бездънната дълбочина. Тогава Господа каза: „Ето, чада мои, никому не се пречи да дойде тук! Никой не е забранил и на този човек и никой не е приканван да си отиде! Неговият собствен нечист живот го принуди да избяга от това свято място, защото ако някой не се роди свише, не може да види Царството Божие!“