С решение на министъра на околната среда и водите се отнема разрешението на организацията по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори „Стим – Бат” ООД

Министърът на околната среда и водите подписа решение за отнемане на разрешението на организацията по оползотворяване на негодни за употреба батериии акумулатори „Стим – Бат” ООД, с което дейността й се преустановява. Решението се основава на заключенията на комисията за проверка на одиторските доклади от организациите по оползотворяване на отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори и фирмите, изпълняващи задълженията си индивидуално.
Организациите по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори са 3 на брой: „Екобатери” АД, „Стим – Бат” ООД и „Нуба Рециклиране” АД. Всички са представили одиторски доклади, съдържащи данни за предходната 2009 г. в законоустановения срок.
Въз основа на данните от тези доклади, в заключенията на комисията е посочена една организация с констатирано неизпълнение на целите за 2009 г. – „Стим – Бат” ООД за дейностите събиране и рециклиране на негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори и рециклиране на негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори. Организацията ще трябва да заплати продуктова такса в Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/ за количествата батерии и акумулатори, за които е поела ангажимент към членовете си и не е доказала изпълнение на целите за 2009 г.
На основание чл. 68, т. 2 от Закона за управление на отпадъците министърът на околната среда и водите отнема разрешението на „Стим – Бат” ООД поради недоказано изпълнение на задълженията за събиране на негодни за употреба автомобилни батерии и акумулатори и за рециклиране на негодни за употреба автомобилни и индустриални батерии и акумулатори.
Индивидуално изпълняващите задълженията си фирми са три – „Монбат” АД, „Сомат” АД и „Валбис Трейд” ООД. Констатациите на комисията са, че една от тях – „Валбис Трейд” ООД, не е доказала изпълнение на целите си за рециклиране на негодни за употреба индустриални батерии и акумулатори за миналата година. Дружеството ще трябва да заплати продуктова такса в ПУДООС за количествата пуснати на пазара индустриални батерии и акумулатори, за които е констатирано неизпълнение на целите.