Същност, роля и значение на малкия бизнес

През последните 15-20 години в икономическата теория и практика се наблюдава определен интерес към проблемите на възникването, развитието и просперитета на малките фирми. Причината за това е, че делът и значението на малкия бизнес непрекъснато расте както в развитите пазарни икономики, така и в страните, намиращи се в началото на развитие на пазарното стопанство.

Дребният бизнес е основата на всяко едно пазарно стопанство. Относителният дял на малките и средните предприятия в общия брой на фирмите в развитите страни се движи от около 70 на сто във Великобритания до над 95 на сто в САЩ, Япония, Германия и Франция. Те създават около 2/3 от новите работни места, а делът им в обществения продукт е в рамките на 40-60 на сто. Във всички страни малката фирма е носител на технически прогрес и иновативно предприемачество. Важната роля на дребния бизнес в стопанския живот се потвърждава от наложилото се мнение, че състоянието на дребните фирми в една страна е своеобразен индикатор за общото състояние на икономиката.

Разрастването на сектора дребен бизнес в западните страни се оценява като сигнал за преход от мениджърска към предприемаческа икономика. У нас и в другите страни от Източна Европа се наблюдава едновременно преход към нова икономическа система, към мениджърска и предприемаческа икономика. От възможностите, които икономическата свобода разкрива, се възползват не само мениджърите на старите предприятия, но и хиляди свободни хора, които искат да постигнат материалната основа на своята независимост, а именно – малкия бизнес.

Съществуват разнообразни мнения относно причините за растежа на малките фирми и самозаетостта през последните години. Някои специалисти разглеждат растежа на малкия бизнес като краткосрочна реакция на преструктурирането на големите фирми, други ги считат за продукт на дългосрочните промени в икономическата структура, която се очаква да даде положителни резултати.