Същност на акционерното дружество.

В условията на пазарна икономика и конкуренция оцеляват само тези предприятия, които работят със съвременни технологии, при масово производство и търговия, засилени иновации и инвестиции. Необходимите за това големи капитали са предпоставка за все по-мощно настъпление на акционерните дружества на мястото на отживелите времето си еднолични предприятия и събирателни дружества. Акционерните дружества отговарят на изискванията на модерните времена не само поради възможността чрез тях да се акумулират значителни капитали, но и поради “мобилността на тези капитали, които представени чрез акции, могат безпроблемно да сменят собствениците си и да се насочват към по-перспективни отрасли и предприятия”.

Това е дружеството, чийто капитал е разделен на акции и отговаря пред кредиторите с имуществото си. Според ТЗ към фирмата на акционерното дружество задължително се включва означението „акционерно дружество“ или съкратено „АД“.

АД дружество се образува най – малко от две лица, а по изключение (за едноличните търговски дружества с държавно или общинско имущество) от едно лице. Основна характеристика на АД е ясното разграничаване на собствеността на активите и тяхното управление.

Основните характеристики на акционерното дружество са:

 • То е юридическо лице с корпоративен характер;
 • За задълженията си отговаря със своето имущество;
 • Участва в търговския обмен самостоятелно като търговец със своята фирма;
 • Неговите акционери могат да бъдат както физически, така и юридически лица;
 • Всеки акционер е длъжен да запише акции, срещу които прави парични и непарични вноски;
 • Интересът за участие в дружеството се състои в получаване на дивиденти за притежаваните акции;
 • При прекратяването му с ликвидация акционерите имат право на ликвидационен дял.

Особените му белези се изразяват в следното:

 • Капиталът му се разделя на равни части, наречени акции;
 • Членството в него възниква с придобиване на акции и трае докато те се притежават;
 • От акционера не се изисква лично участие в дейността на дружеството;
 • Акционерът отговаря за задълженията на АД до номиналния размер на притежаваните акции.