Същност, място и роля на бизнес плана в дейността на фирмата

Независимо от мащабите, отрасъла и формата на конкретния бизнес към който е ориентиран, бизнес планът има изключителна важ­ност за развитието на новата дейност. За предприемача той е един незаме­ним управленски инструмент, който му позволява:

 • да вземе (или да не вземе) решение за започване на даден бизнес;
 • да организира в логически обвързан порядък всички проблеми по създаването и развитието на новата дейност;
 • да създаде система от контролни точки (примерно: брой на произве­дените продукти, брой на планираните продажби за месеца и други), които да му служат като база за сравнение с постигнатото;
 • да се подготви морално и психически за всички проблеми, съпровож­дащи създаването и развитието на новия бизнес.

По тези причини отговорът на въпроса: как да създаем (да напишем) своя бизнес план е от изключителна полезност за всеки предприе­мач. В търсенето на този отговор предприемачът ще установи, че трябва да притежава конкретни знания, опит и умения, които да му позволят да нап­рави това. Те не могат да бъдат придобити изведнъж, още с работата върху първия бизнес план.

Нещо повече, когато започне практическата работа по написването на един бизнес план, предприемачът ще разбере, че са необходими известни  правила,  изходни позиции за практическото структуриране и оформление на целия обем от данни, т.е. от конкретни методически указания за неговото изработване.

Първият въпрос, който най-често си задава предприемачът, е:

Какво трябва да съдържа бизнес планът и има ли точни изисквания за това, описани в литературата?

Отговорът, основаващ се върху опита, е след­ният: могат да бъдат посочени само кръг от въпроси, за които е прието, че отговорът им трябва да се търси при разглеждането на един  бизнес план. Техният примерен състав е относителен и зависи от множество фак­тори, като: отраслова насоченост на новата дейност, финансова осигуреност на проекта, състояние на конкуренцията в дадения пазар, подготовката на новия собственик за малък бизнес и много други. Един примерен кръг от въпроси, чийто отговори трябва да намерят решение в бизнес плана, е следният:

 • Защо и с кого ще осъществя новата дейност?
 • Каква е моята цел?
 • Колко са необходимите средства за осъществяването на дейността?
 • Кой и защо ще купува моя продукт или услуга?
 • Как ще достигна до клиентите?
 • Кога ще се възвърнат вложените средства и каква печалба се очаква?
 • С кого ще се работи? и други.

Причините за съществуването на известна мобилност към изискванията относно бизнес плана са две:

Първата се крие в обстоятелството, че всяка една институция (банка, фонд и други финансови организации) определя собствени изисквания за изработването и съдържанието на бизнес плана. Това обикновено се получава от предприе­мачи след писмото за намерения до съответната фи­нансова институция.

Следователно в практиката на бизнеса има толкова различни изисквания към съставянето на бизнес плана, колкото са и институциите, занимаващи се с предоставянето на финансови ресурси (банки, фондове, финансови къщи и други).

Втората е личната причина. Създаването на предприемаческия план е завършващ, обобщаващ етап за усилията на предприемача да отговори на много въпроси, като:

 • Какви са преимуществата на продукта (услугата), който ще произвежда (продава)?
 • Какъв   е размерът на пазара, на който ше   се продава новият продукт/услуга?
 • Кои са неговите купувачи и защо купуват?
 • Кои са конкурентите му?
 • Какви финансови средства ще бъдат необходими и много други?

За да отговори на всеки един от тези въпроси, предприемачът може (а понякога това е наложително) да ползва услугите на консултанти и външни специалисти. Идеята за продукта/услугата и неговата реализация, вложена в бизнес плана, е строго лична и по тази причина самият план не може да бъде предоставен за изработка от друг. Бизнес планът е винаги личностно обвързан.

Следователно съдържанието на бизнес плана е винаги пречупено през призмата на опита, знанията и уменията на предприемача и по тази причина не могат да бъдат посочени строго формализирани прави­ла за неговото създаване.

Как да структурираме съдържанието?

е вторият въпрос, пред разрешаването на който застава новият предприе­мач, започвайки работата върху своя план. Тук той следва да се придържа към два важни конструктивни принципа:

Принцип на вътрешната логика

Формалното представяне на целия обем от данни, справки, сравнения и оценки е от изключителна важност за разбирането целите на новия бизнес, средствата и начините, по които ще бъде организиран той. Ето защо най-важната задача за предприемача тук е да съумее да представи съдържанието на плана в една логическа последователност, т.е. всяка следваща стъпка на плана да бъде производна или да се основава върху съдържанието и разрешаването на проблемите в предшестващите. По такъв начин отсрещна­та страна се ориентира без затруднение в изложението на проблемите и сле­ди много по-лесно логиката на тяхното разрешаване.

Предлаганата по-долу структура е често срещана в практиката на разработване на бизнес плановете.

I. Уводна част, която съдържа:

 1. Титулна страница
 2. Резюме на бизнес плана
 3. Съдържание на бизне сплана

II.        Дейността на фирмата и нейният продукт:

Описание на фирмата или на отрасъла

Продукт

Пазар

Конкуренти

Клиенти (потребители)

Маркетинг

III.Управление и организация на дейността

1. Производство

 1. Управление
 2. Развитие на дейността

IV.Икономическа конюнктура

V.Оценканариска
VI. Финансов план

VII. Приложения

Принципът на специалните изисквания се основава върху съществуването на специални условия, които страната-кредитор налага на предприе­мача.

Примерно финансовите ресурси са получени от социален фонд при специалното изискване на фонда за създаването на нови работни места. Следователно, предприемачът трябва да разработи раздел: „Разкриване на нови работни места“, който да отговори на специалните изисквания на кредито­ра. Специалните изисквания обикновено се задават като част от условията за отпускане на кредита. По този начин предприемачът има възможността да конструира по такъв начин структурата на бизнес плана, като в максимална степен удовлетвори изискванията на финансовата институция.

Оформлението  на бизнес плана

е третият въпрос, отговорът на който стои пред предприемача при написването на бизнес плана. Обикновено той занимава предп­риемача в заключителния етап по работата върху плана, което не е най-пра­вилното решение. Работата по оформлението на бизнес плана за­почва още при същинската работа по написването на бизнес плана. Тук предприемачът трябва да има предвид следните практически правила:

•          Не обяснявайте с думи (с текст), а показвайте!

Заетите хора възприемат по-лесно визуално (снимки, графики, рисунки), отколкото чрез текст.

•          Бъдете пределно ясен, кратък и точен!

Хората, които ще четат вашия бизнес план, знаят цената на времето. Те ще уважат и вашето време.

•           Правете сравнения!

Ако вашият нов продукт е готов като промишлен образец, не правете сравнително описание на качествата на вашия продукт и конкурентните. Просто ги покажете чрез две снимки, на вашия и на стария продукт. Това е най-добрият начин за показване на преимуществата на това, което правите (или искате да правите).

•          Не използвайте прилагателни!

Ако напишете примерно, че инфлацията е висока или ниска, това прак­тически не означава нищо. Тя има точни стойностни измерители, примерно – 2 % или 4% месечно, т.е. тя е винаги конкретна, измерима величина, която не се нуждае от „украшения.“

•          Не използвайте текст там, където е възможно да употребите числови
стойности, графики и диаграми.

За хората, за които е предназначен бизнес планът, числата, диаграмите и графичните изображения говорят много повече отколкото ка­къвто и да е текст. Те мислят по различен начин, с помощта на числовите стойности. Така създаденият бизнес план изглажда не само вът­решната логика на организацията на изследването, но и създава редица улеснения (визуални) за тези, които ще работят с него.

Как да започнем да пишем своя бизнес план

е четвъртият въпрос, който вълнува предприемача, заставайки пред необхо­димостта от разработване на плана. От практическа гледна точка това е най-сложният за въпрос, защото изисква от предприемача да отдели реално вре­ме и да опише всичко онова, което е могъл досега да обмисли, да прави, работейки върху един или друг проблем. Следователно, започвайки писането на плана се приключва с преобладаваща част от множеството въпро­си, които е трябвало да се обмислят, като: новия продукт (услуга), финансо­вите източници, конкретния пазар, конкурентите, кои и защо ще купят про­дукта и много други и по тях съществува относителна яснота.

Един от най-практичните подходи за започване писането на плана е следният:

 • отделете за всяка точка от плана по един отделен лист хартия, номерирайте ги;
 • нанесете всички факти, данни, коментари, оценки и мнения за съответ­ната точка (раздел) върху носителя;
 • сортирайте ги;
 • проверете за тяхната достоверност и съгласуваност;
 • подредете ги в логическа последователност;
 • сега вече можете да ги редактирате и да ги обедините в един план.