Същност и място на семейното право

Същност и място на сем. право като част от действащото обективно в теорията съществуват 2 противоположни становища.

  1. – поддържа че сем. Право е самостоятелен клон на частното право – самостоетлен частно правен отрасъл редом с гражданското, трудовото, търговското . Това становище отрича принадлежността на сем. Право към гражданското. Приема се че сем. Право представалява с/ма от правни норми която урежда лични и някои…. отношения свързани с брак , настойничество , попечителство.

Сем. Право приоритетно значение  имат неимуществените отношения , теза на проф. Ненова . Имуществените отношения имат подчинено и обслужващо значение според проф. Ненова.

Аргумент за своето гледище проф. Ненова  черпи от правилата на параграф 1 от допълн. Разпоредби на СК , където е записано  че по въпросите по които СК не съдържа изрична уредба съответно се прилагат правилата на гражданското законодателство , ако това не противоречи на морала и правилата уреждащи сем. Отношения.

  1. –  поддържа че сем.право представлява дял от бълг. Гражданско право .  Така е защото  сем. Право урежда въпроси от личен, вещен и облигационен характер в рамките на семейството. Касае се за равнопоставени отношения между субекти на гражданското право, което показва че сем. Правоотношения  притежават съществените родови признаци на всяко гражданско правоотношение и са тясно свързани с гражданско правния статус на ФЛ по бълг. Граж- право. Доказателство за това е разпоредбата на параграф 1 от СК , която закрепва субсидиарното прилагане на гражда.закон. Сем. Праваната уредба е лекс специалис. Поддържа се 2 теза .

Понятието “Семейство “  –  дефинира се в допълните разпоредби на различните закони

Вещното право – /най тясно понятие за семейство – двамата съпрузи и ненавършилите пълнолетие  техни деца / рождени  или осиновени / ако не са встъпили в брак .

Семейно право  – чл. 80 и 81 СК  – очертан е кръга на лицата  свързани с брак , родство или осиновяване .

Сем.за сем. Право е съвкупност от лица свързани помежду си с брак, родство или осиновяване.

Чл. 1 – СК – …………………….. ; настойничество и  попечителство  -кмета на общината го учредява чл. 110 СК   / включва отношения които са административно правни по своята природа – властнически акт /

Финансовото право –  / общ бюджет , съвместно живеене / .