Същност и видове пазари на ценни книжа

Пазарът на ценни книжа е специфичен финансов пазар, система от отделно обособени места, където за първи и пореден път се срещат търсенето и предлагането на свободни парични средства и финансови инструменти, като с помощта на песредници чрез информационна техника и механизъм на търгуване се удовлетворяват потребностите на контрагентите в сделката.
Видове пазари на ценни книжа:
– от гл.т. на първичното придобиване и последващото търгуване пазарът на ценни книжа се дели на първичен и вторичен.
На първичният се осъществява емисията и пласирането на ценни книжа. На вторичният пазар ценните книжа могат многократно да сменят собствениците си, като се търгува при определени правила.
– от гл.т. на спецификата на отделните финансови инструменти и търговия с тях. Пазарът на ценни книжа се разделя на: пазар на акции, пазар на облигации, пазар на държавни ценни книжа и пазар на деривати.
– от гл.т. на дейността на посредниците на пазара на ценни книжа се дели на: аукционен, брокерски и дилърски.
Акционният пазар е такъв пазар, на който покупко-продажбата на финансови инструменти се осъществява на специално организирани търгове. Посредника се нарича аукционатор и не представлява интересите на никоя от страните по сделката.
Брокерският пазар се характерезира с посредничеството на т.нар. брокер, който защитава интересите на една от страните в сделката. То е лице, което играе за чужда сделка и печели от комисионна.
Дилърският пазар поставя в ролята на посредник между купувачите и продавачите т.нар. дилър. Това е лице, което играе на собствена сметка и печели от разликата между „курс купува“ и „курс продава“ т.е. маржа или спреда.
– от гл.т. на спецификата на механизма на търговия, пазарът на ценни книжа бива: присъствен или неприсъствен(електронен).
– от гл.т. на срока, за който се сключват и изпълняват сделките, пазара на ценни книжа са: касов, месечен и срочен.