Състезателно начало

1.  Понятие – Всяка страна има право на участие в производството, по реда на което ще бъде постановен актът, явяващ се спрямо нея като защита или като санкция. СН се съчетава със служебното начало (активната роля на съда) и с диренето на обективната истина. Страната може да участва лично или чрез представител. СН се проявява най-ярко в исковия процес и е абсолютно чуждо на охранителните производства. С реформата на ГПК от 1997 г. ролята му бе засилена много (с ограничаването па служебното начало).
2.  Проявления:
а) право на страната да бъде уведомена за исканията и възраженията . на противната страна;
б)  право да подкрепи своите искания и възражения с факти и доказателства, които съдът е длъжен да обсъди;
в) право да бъде призована на съдебно заседание и ла бъде уведомена
за актовете, постановени извън съдебно заседание (чл.41, ал.6 -първоинстанционният и въззивният съд призовават страните само за първото заседание, както и за всяко следващо заседание, когато има нередовно призоваване или делото е отсрочено в закрито заседание. За останалите заседания страните сами трябва да следят за развитието на производството).
г)  право на страната да участва в събирането на доказателства и в разискването на фактическата  и  правната страна  на делото (устни състезания);
д)  право да атакува порочните действия на защитния орган; 3. Гаранции:
а)  призоваване поне 7 дни преди заседанието (чл.41 ал.5) – това не важи за бързото производство (чл. 12()в, ал. 1) и за изпълнителния процес;
б)  представяне заключението на вещото лице поне 5 дни преди заседанието (чл. 157 ал 1) – това не важи за бързото производство;
в)  отмяна на решението при нарушение; VI. Равенство на страните
1.  Понятие – всяка страна има еднакви процесуални права за защита съобразно с процесуалната и роля (чл.4 ал.2).Този принцип се прилага най-широко в исковия, а най-малко в обезпечителния процес.
2.  Проявления – всяка страна има право:
а)  във всички производства: на представител; на уведомяване; на искане за отстраняване на член на състава; на обжалване; на участие;
б)  само в исковия процес: да изнесе факти и доказателства; да иска обезпечение или представяне на доказателства; да предяви инцидентен установнтелен иск; да привлича трето лице помагач;