Съставяне на бюджета на фирмата

Съставяне на бюджета на фирмата – това е процедура, която включва анализиране на паричните потоци , проектираните отчети за приходи и проектираните балансови отчети.По-голяма част от фирмите използват кредит.Това е причината между паричните потоци и нетния доход да липсва съвпадение.Паричните потоци се определят от счетоводната информация за приходите и разходите.Проектирането на продажбите осигурява информация, която може да се използва в пласирането.Комбинацията между проектите за продажба и изчисленията за събиране на вземанията и има за резултат определянето на паричните постъпления.
Периодът на събиране на вземанията се определя по следния начин:
Брой на дните за кредит = Вземания /Продажби на кредит на ден
В повечето случаи фирмите не плащат в брой за всички стоки и услуги които придобиват.Принципите по принцип се плащат по сметка и съществува забавена връзка между разходите и паричните плащания.Времето необходимо за изплащане по сметка на дадена покупка може да се получи по следния начин:
Брой на дните за покупка = Платени сметки /Среднодневни покупки