Съобщение на пресцентъра на МК

Сформирани са екипите за управление на проектите, с които Министерството на културата като преференциален бенефициент сключи договори по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна държавна културна инфраструктура, допринасяща за развитие на устойчиви градски ареали” на Оперативна програма „Регионално развитие”. Предложените членове са одобрени от Управляващия орган на ОПРР и вече проведоха първите си работни срещи.
Очаква се становището на Управляващия орган относно документацията по тръжните процедури за обществени поръчки за строително-ремонтните дейности, след което ще бъдат обявени търгове за тях по проектите от Рамково споразумение BG 161PO001/1.1-05/2008/001:

* „Префасадиране и преустройство на Драматичен театър „Адриана Будевска“ – Бургас – договор BG 161 PO 001/1.1-05/2008/001-1;

* „Основен ремонт на сградата на Националната галерия за чуждестранно изкуство“ – договор BG 161 PO 001/1.1-05/2008/001-2;

* „Основен ремонт и преустройство на Национален музей на българското изобразително изкуство” – договор № BG161PO001/1.1-05/2008/001-3;

* „Строителство, рехабилитация и модернизация на сградата на Русенската опера” договор № BG161PO001/1.1-05/2008/001-4;

* „Модернизация на основната сцена на Драматичен театър „Стоян Бъчваров”- Варна – договор № BG161PO001/1.1-05/2008/001-5;

* „Ремонт и рехабилитация на сградата на Националната професионална гимназия по полиграфия и фотография, гр. София”, договор BG 161PO001/1.1-05/2008/001-6;

* „Модернизация на сградата на Националното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков” – Пловдив” – договор № BG161PO001/1.1-05/2008/001-7.