Съкровищни менителници

Те са най-търгуваният актив на паричния пазар. Целта на емисията на съкровищните бонове е финансиране на държавния дълг. Самият дълг е удостоверение, че държавата дължи определена сума на своя кредитор. Те са безлихвени ДЦК със стандартни срокове вариращи от 3 месеца до 1година. Текущият доход на съкровищните бонове се формира от отстъпката (дисконта), който е разликата м/у номиналната стойност и емисионната стойност.    D = N – E   Тази отстъпка се формира на търговете или аукционите, които се организират за пласиране на съкровищни бонове. Номиналната стойност най-често е кръгло число, кратно на сто. Доходността на съкровищните бонове се изчислява по две методики:
-банкова дисконтова база      d =   D Така се изчислява доходността на бонове
N    с падеж за една година.
до 1 година         d =   D  .  360
N       tsm       дните до настъпване на падежа
-намиране на проста годишна лихва
с падеж за 1 г.  d’ =   D
E         отнася се към реално инвестирана сума
С падеж до 1 г. d’ =   D  . 365
E       tsm
Съкровищните бонове се явяват като приближение на безрискови активи. Поради липса на риск и висока ликвидност, те са предпочитан инструмент за инвестиция на свободните ресурси.