Създаване на свободни зони по територията на страната

Под “зона” може да се разбира определена част от територията дадена държава, която включва всички материални активи, намиращи се върху тази площ..
1.Безмитна зона – под безмитна зона се разбира частта от държавната територия на страната, която не е лемент на митническата й територия. Митническата граница определя територията, в която е валидно митническото законодателство. Териториално могат да съществуват два вида зони:
гранични безмитни зони. При тях от едната страна е държавната граница, а от другата – митническата граница.
Вътрешни безмитни зони. Те са разположени във вътрешността на страната и граничат само с митническата територия.
2.Свободна фискална зона. Свободната фискална зона осигурява определена степен на свобода в дадено икономическо направление. Тя е част от територията върху, която не се прилагат някои от данъчните разпоредби прилагани в останалата част от страната.
3.Свободна икономическа зона. Обединява характеристиките на безмитните зони и на свободните фискални зони. Тя е територия, на която не се прилагат мита и някои от другите пречки на икономическата активност на агентите. Целите, които си поставя икономическата митническа политика с въвеждане на свободна икономическа зона са:
привличането на инвестиции. Чрез зоната се привличат чуждестранни инвестиции в тези области, в които страната има преимущества.
Разкриването на нови работни места.
Привличането на чуждестранен производствен опит
Преструктурирането на междуотрасловите връзки в страната.
Стимулиране на експорта и създаване добра представа в чужбина.
Разкриване на нови производства в останалите части на страната.
Стимулирането на реекспорта и транзита.