Съдържание на сделките.

Под съдържание на сделката се разбира правните последици към които е насочена, а също и други уговорки свързани с нейните последици, като момент на преминаване на правото на собственост, предаване на владението, качество на стоките. Съдържанието на всеки вид сделка бива три вида в зависимост от минимално необходимото изискване за съществуването й: 1. съществено съдържание – това са минимално необходими правни последици, без които тя не би била сделка от даден вид. Чрез същественото съдържание сделката се типизира, придобива белезите на точно определен вид.; 2. несъществено или случаино съдържание- към него се отнасят онези части на сделката без, които тя може да съществува, но те имат за цел да обслужват по пълно интересите на страните. Такива елементи са условия, срок, тежест, начин на изпълнение и др.; 3. естествено съдържание –  това са правните последици насделката, които настъпват въз основа на закона без да е необходимо те да бъдат уговорени от страните.
Начини за определяне съдържанието насделките. Чл.9 от ЗЗД установява договорната автономия. Съгласно него страните могат свободно да определят съдържанието на договора доколкото непротиворечи на повелителните норми на закона и на добрите нрави. Съдържанието се определя от общи условия установени в чл.16 на ЗЗД, според който когато предложението вкл. общи условия приемането е действително, ако съдържа писменно потвърждение на общите условия. В сравнително малко случаи съдържанието на сделката може да се определи от съда или от трето лице. Това са случаите при факултативни задължения, които предоставят възможност на длъжника или на кредитора да направят изборът на веща, която се дължи. Ако те не упражнят правата си изборът се прави от съда. В отделни случаи съдържанието на престацията по правна сделка може да сенаправи и от съда извън случаите на факултативните задължения.