Съвременна икономика и парична икономика.

Всичко зависи от промените в стойността на парите. Субектите са принудени непрекъснато да определят какво става със стойността на парите. Промените в стойността на парите често водят до промени в бизнеса или в заетостта. Бизнесмените по-лесно печелят в периоди на увеличаване, а не на спадане на цените, тъй като печалбата е остатъчна величина. Когато стойността на парите нараства, бизнесът по-трудно реализира печалбата.

Промените в стойността на парите могат да доведат и до стихийно преразпределение на доходите и на собствеността. При равни други условия (т.е. ако само падат цените) тези, които я чувстват най-осезаемо, са длъжниците. И обратно, когато цените падат – печелят кредиторите.

Когато цените нарастват стойността на парите пада. Това е в полза на длъжниците, а кредиторите – губят. Обезценката на парите “изяжда” стойността на спестяванията, пенсиите, застраховките и други фиксирани доходи. Например заплатите се увеличават много бързо, но субектите стават по-бедни. Основен проблем става не количеството пари в обръщение, а стабилността, постоянната покупателна сила на парите.


Класиците обясняват промените в стойността на парите без да се интересуват от потреблението, спестяването, инвестирането, растежа и равнището на дохода (а това са най-важни фактори днес). Класиците приемат, че не е възможно общо свръхпроизводство или предлагането създава свое собствето търсене.

Когато парите (монетите) са пълноценни, т.е. от злато или благороден метал, тяхната стойност зависи главно от стойността на металното им съдържание