Съвет на Съюза

Съветът на ЕС е основна институция, където държавите- членки са представени на равнище министри. Неговите функции са (чл. 202):

* координация на обшата икономическа политика на страните- членки;

*има право да взема решения, вкл. и съвместни решения с Европейския парламент;

*сключва международни договори от страна на ЕС;

*разделя бюджетните правомощия с Парламента;

*взема решения в областта на общата външна политика, сигурностга и съдебното сътрудничество; *обсъжда с Комисията приетите актове и тяхното прилага­не, като в определени случаи може да наложи прилагането на специфични правила.

Съветът се ръководи от председател, който се избира на рота­ционен принцип на всеки 6 месеца

Съветът взема решения с мнозинство от своите членове (чл. 205). Когато е необходимо, решението се приема с квалифици­рано мнозинство от общо 87 гласа, които се определят по квота

*Б-я ще има 10 представители в Корепер. За да се приеме даден акт от Съвета, се изискват:

*62 гласа в полза на предложение, което се внася от Комисията;

*62 гласа при всички други случаи, събрани от поне 10 държави.

Към Съвета функционира и Комитет на постоянните предста­вители (Корепер), който подготвя работата на Съвена, като в определени случаи може да взема и процедурни решения.

Практика на Съюза от 1974г. стана организирането на срещи на държавните и правителствените ръководители, наречени Евро­пейски съвет, за обсъждане на важни въпроси за бъдещото развитие на ЕС. Той се свиква най-малко два пъти в годината и на него председателят на Парламента дава препоръки относно обсъжданите политически насоки на Съюза. Договорът от Маастрихт определя ролята на Европейския съвет като форма за издигане на основни политически инициативи и място за изглаждане на противоречия, които не могат да се разрешат от Съвета на ЕС. След всяка среща председателят на ЕС докладва в Парламента.

ЕС се произнася с консесус. ЕС не осъществява законодателни функции. Председателя се избира с квалифицирано мнозинство за срок от 2 ? год., като той не може да преизбиран още веднъж.