Съветът по европейски въпроси одобри позицията на България за участие в заседанието на Европейския съвет в Брюксел

evropaЕвропейският съюз може да премине към преговори за 30% намаляване на емисиите на парникови газове при условие, че останалите развити страни поемат съизмерими ангажименти за намаляване на вредните емисии от минимум 25% до 2020 г. спрямо равнищата от 1990 г. Развиващите се страни също трябва да поемат конкретни ангажименти от порядъка на 15-30% до 2020 г. Това гласи българската позиция за участие в заседанието на Европейския съвет в Брюксел на 10 и 11 декември. Позицията на ЕС за конференцията по климатичните промени в Копенхаген ще бъде основен акцент по време на срещата на върха на съюза, в която ще вземе участие и премиерът Бойко Борисов.

Страната ни счита, че трябва да се запази възможността, заложена в Протокола от Киото, за банкиране на излишъците от предписани емисионни единици. Приходите от продажба на излишъци от тях могат да бъдат използвани като източник за финансиране на дейности за смекчаване на изменението на климата.

На заседанието на Европейския съвет се очаква България да подкрепи и Стокхолмската програма за отворена и сигурна Европа в полза на гражданите. Програмата ще замени действащата в момента Хагска програма на ЕС, чиито период на действие изтича през тази година.

Лидерите на държавите-членки на ЕС ще обсъдят още икономическата ситуация, пакета от законодателни предложения на Европейската комисия по надзорната финансова рамка на ЕС, Лисабонската стратегия след 2010 г., както и стратегиите на съюза за изход от кризата. Предстои позицията на България да бъде разгледана от Министерския съвет.

Съветът по европейски въпроси (СЕВ) одобри и националната ни позиция за участие в заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство, който ще се проведе на 14 и 15 декември в Брюксел. Министрите от ЕС ще разгледат предложение за директива на ЕП и на Съвета относно защитата на животните, използвани за научни цели, предложение за регламент за определяне на задълженията на оператори, предлагащи дървесина и продукти от дървесина на пазара, както и предложение за регламент на Съвета за установяване на възможностите за риболов за определени рибни запаси и групи от рибни запаси за 2010 г.

В рамките на заседанието си СЕВ разгледа позицията на България за разработването и прилагането на „Стратегия на Европейския съюз за развитието на Дунавското пространство”. Новият стратегически документ на ЕС се разработва от Генерална дирекция “Регионална политика” в ЕК, като се очаква активното участие на държавите-членки от Дунавския регион. Целта на Комисията е проектът на новата стратегия да бъде финализиран до края на тази година, като от началото на 2010 г. да започнат консултациите с всички заинтересовни страни.

Бъдещата стратегия е основана на опита на ЕК с наскоро изготвената Стратегия на ЕС за региона на Балтийско море. Основните приоритети, заложени в стратегическия документ, са достъп до и от р. Дунав, транспортни и енергийни връзки. В областта на опазването на околната среда Стратегията трябва да работи за повишаване и опазване качеството на водите, биоразнообразието, превенцията и управлението на риска. Други основни приоритети, заложени в документа, са икономическо развитие, образование, култура и туризъм.

Първото заседание на националните координатори по изготвянето на Стратегията ще се проведе на 11 декември в Брюксел. Координатор от българска страна е министърът на регионалното развитие и благоустройството.