Съветът на Европейския съюз: гласът на държавите-членки

Основни факти

Роля:                              Законодателен (в някои области изпълнителен) орган на ЕС; представлява държавите-членки.

Членове:                        По един министър от всяка държава от ЕС

Председателство:        Сменя се на ротационен принцип всеки шест месеца

Заседания:                    В Брюксел (Белгия), с изключение на април, юни и октомври (Люксембург)

Адрес:                           Rue de la Loi/Wetstraat 175, B-1048 Brussels

Телефон:                       (32-2) 285 61 11

Интернет адрес:          consilium.europa.eu

Съветът е основният орган за вземане на решения в ЕС. Също като Европейския парламент, Съветът е създаден по силата на учредителните договори през петдесетте години на миналия век. Той представлява държавите-членки и на заседанията му присъства по един министър от националните правителства на държавите от ЕС.

В зависимост от темите в дневния ред се определя кои министри ще участват в заседанията. Ако например Съветът възнамерява да обсъжда въпроси, свързани с околната среда, в заседанието ще участват министрите, в чийто ресор влиза опазването на околната среда от всяка държава-членка на ЕС и това ще бъде „Съвет по околна среда“.

По отношенията на ЕС с останалия свят работи „Съветът по общи въпроси и външни отношения“. Тъй като съставът на този Съвет отговаря също така и за въпросите на общата политика, на заседанията му присъстват онези министри или държавни секретари, които съответното правителство избере.

Съществуват общо девет различни конфигурации на Съвета:

  • Общи въпроси и външни отношения;
  • Икономически и финансови въпроси (Екофин);
  • Правосъдие и вътрешни работи
  • Заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси;
  • Конкурентоспособност;
  • Транспорт, телекомуникации и енергетика;
  • Земеделие и рибарство;
  • Околна среда;
  • Образование, младеж и култура.

Всеки министър в Съвета е упълномощен да поема ангажимент от името на своето правителство. С други думи, подписът на министъра е подпис на цялото му правителство. Освен това, всеки министър в Съвета е отговорен пред своя национален парламент и пред гражданите, които този парламент представлява. Наред с участието на Европейския парламент в процеса на вземане на решения, това осигурява демократичната основа на решенията на Съвета.

До четири пъти годишно президентите и/или министър-председателите на държавите-членки, заедно с председателя на Европейската комисия, заседават под формата на Европейски съвет. Тези „срещи на върха“ определят цялостната политика на ЕС и на тях се решават въпроси, които не могат да бъдат решени на по-ниско ниво (т.е. от министрите на обичайните заседания на Съвета). Поради значимостта си срещите и обсъжданията на Европейския съвет често продължават до късно през нощта и са следени с голямо внимание от медиите.