Съвета на ЕС одобри конвертентната програма на България до 2012 г.

Конвергентната програма на България беше формално одобрена днес в Люксембург в рамките на редовното заседание на Съвета „Общи въпроси“ на ЕС. Преди това на няколко заседания през изминалия месец документът бе дискутиран на Икономически и финансов комитет и на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН).

Съветът потвърди положителната оценка на Европейската комисия за усилията на българското правителство за поддържане на стриктна и предвидима фискална политика за стабилност на публичните финанси. През март ЕК определи като „адекватна“ макроикономическата политика на правителството и препоръча да бъде продължен курсът към реализиране на планираните структурни реформи.

Благодарение на стриктните фискални мерки през 2009 г. правителството е успяло да компенсира значителната загуба на приходи в резултат на неочаквано острата рецесия и промяна в структурата на БВП. Намаляването на разходите за издръжка на администрацията, както и мерките за подобряване на събираемостта на данъците позволиха на България да постигне сравнително нисък бюджетен дефицит през 2009 г.

Основната цел на средносрочната бюджетна стратегия е да бъде поддържан балансиран държавен бюджет през целия програмен период.

Съветът обръща внимание, че приходите в бюджета биха могли да бъдат по-ниски от прогнозираните през 2010 г. в резултат от по-бавно и по-слабо изразено икономическо възстановяване.

През програмния период равнището на дълга се очаква да се стабилизира около нивото му през 2009 г. основно поради планираните балансирани бюджети.

България трябва да продължи да прилага стриктна фискална политика. В становището на Съвета се посочва и необходимостта от ускоряване на структурните реформи. За България е важно да бъдат предприети реформи в сферите на здравеопазването, пенсионната система, образованието, държавната администрация и бизнес средата.

Конвергентната програма е един от най-важните стратегически документи, който задава основните параметри на икономическата и фискалната политики в изпълнение на изискванията за бюджетен дефицит и държавен дълг в средносрочен план.