Събирателно и командитно дружество.Същност.Учредителен акт

Същност – учредяването на ТД е динамичен фактически състав, който протича верижно. Фазите на учредяването на ТД са две: а/ съставянето на учредителен акт; б/ вписване на дружеството в търговския регистър при окръжния съд. Те следва да се осъществяват в посочената последователност.
Учредителен акт – в него е изразена съгласуваната воля на учредителите да се обединят  под обща фирма и за извършване на търговски сделки с общи средства, т.е. да създават ТД. Учредителният акт представлява  дружествен договор. Само акционерното дружество се учредява с приемането на устава му от учредителното събрание. Дружественият договор и уставът са многостранни сделки. Волеизявленията на учредителите са еднакви по съдържание. В ТЗ е предвидено минимално необходимото съдържание на учредителния акт за всеки вид ТД. Допустимо е в учредителния акт да бъдат включени и други уговорки по волята на учредителите. Достатъчно е те да не противоречат на закона. Учредителният акт е формална сделка. Във всички случаи изисква писмена форма. Освен това в дружествения договор на СД и КД е необходима нотариална заверка на подписите на съдружниците.