Събирателно и командитно дружество.Видове

Видове – законът допуска да се  учредяват следните пет вида ТД: а/ СД; б/ КД; в/ ООД; г/ АД; д/ командитно дружество с акции чл. 64, ал. 1/.
Различни критерии могат да послужат за класификацията на ТД. Основанието за възникването на ТД позволява дружествата да се  разграничават на договорни и уставни. Към договорните дружества се отнасят СД, КД и ООД.  Типично уставно е АД. Междинно положение между договорните и уставните дружества заема КД с акции. То се учредява с договор, но се управлява по устав, съставен след учредяването. Според съществеността на личния или на капиталовия елемент ТД се разделят на персонални и на капиталови дружества /чл. 64, ал. 3/. Категорията на персоналните дружества обхваща СД и КД. Подборът на съдружницитев тях се извършва с оглед на личните им качества. Броят на съдружниците е ограничен. Отговорността на всички съдружници в СД и на една категория съдружници в КД е неограничена и солидарна. Смъртта или напускането на неограничено отговорен съдружник по принцип води до прекратяване на дружеството. В някои закони се съдържат ограничения за участието на определени лица като неограничено отговорни съдружници в ТД. Към капиталовите дружества принадлежат дружеството с ограничена отговорност, АД и КД с акции. При тях е съществено капиталовото участие на лицата, които ги образуват. Не е задължително акционерите да полагат личен труд, нито да участват в управлението на дружеството. В ООД съдружници са длъжни да допринасят за постигане на целите му. Тяхната отговорност е ограничена до размера на записания дял. Неизвършването на обещаната вноска в капитала представлява основание за изключването на съдружника от дружеството. В зависимост от личния им състав търговските дружества се разграничават на колективни и еднолични. Допустимо е да се образуват ЕООД и ЕАД /чл. 63, ал. 2, чл. 113 и чл. 159/.