Събиране на информация и начало на съставяне на Досие на фирмата

Събиране на информация и начало на съставяне на Досие на фирмата по състоянието на условията на труд до момента и съгласно извършваната оценка на работните места и професионалния риск.
Събираната информация за състоянието на условията на труд във фирмата до момента ще трябва да се опише, систематизира и изучи. Това ще бъдат: данни от измервания на факторите на работната среда и трудовия процес и свързаните с тях потенциални опасности, които са вече известни; информация за групите работници, които трябва да се имат предвид при ОРМ и трудовия процес и особено тези с повишена уязвимост; информация за здравното състояние на персонала; за   трудовите злополуки и професионални заболявания, както и за т.нар. квазизлополуки и проявите на непредпазливост; за мерките за безопасност; за нормативните документи и стандарти, имащи отношение към оценяването на работните места и професионалния риск конкретно за фирмата;