Събаряне на сгради и съоръжения в градовете

Работата по събаряне на сгради и съоръжения се извършват от много десетилетия, но досега не им е обръщано толкова внимание. От една страна, това е резултат от незнания и недооценка на тази дейност, а от друга — следствие от “разрушителния” характер. Може често има различни точки на виждане, относно демонтажната работа, че не трябва особена квалификация, нито техническа, нито научно-техническа подготовка. Такава точка на виждане се потвърждава от многото проекти за реконструкции, при която при изпълнение на работите се вижда “ниската цена”, тоест без технически средства и определени срокове.

Такова положение неизбежно ще ви доведе трудности в хода на строителството и повишени разходи при самото събаряне. Следва да се отчете, че обема и значението на техниката по безопасност, която следва да се изпълни при разрушаване, не по-малко, отколкото при съоръженията и сградите. Освен това, при съвременните ускорени темпове на строителните работи се изпълняват тези изисквания, независимо от кратките срокове и сложните условия. При това често се случва, намалена здравина, например поради корозия, но въпреки всичко силата на разрушаването на сградата ще създаде големи трудности , отколкото при новите сгради.

Проведеното в предишни години научно-технически изследвания показват, че във връзка с разширените реконструкции на промишлени предприятия и преоборудването им във вътрешно градските райони обема и значението на работата по събаряне на сгради и съоръжения пораства. Откъдето произлиза изискването за по-строго съблюдаване на технологичните процеси, условията за безопасност и охрана на околната среда, което заставя да се преодоляват възникващите трудности при организация на демонтажните работи. Тогава е необходимо, в процеса на работа по събарянето производителността на труда да се повиши. Всичките тези изисквания могат да бъдат удовлетворени само при получаване и внедряване в практиката на нови научно-технически постижения. Затова е нужно да се изяснят важните взаимовръзки и фактори, влияещи на пълната работа.

Работата по събаряне се провежда преимуществено в целите на реконструкциите, при преустройството или строителството на ново здание, а също и за получаване на свободните площи.

Ако при преустройството се съборят части или елементи от съоръжението, то в случаите предполагаемото съоръжение на новото здание се създават свободни площадки Между материалите, от които е построен обекта, за събаряне се използват различни способи, като може да се проследи определената взаимовръзка, която трябва да се разглежда като много важна.

Така, че ако при демонтажа на строителен обект разделянето е нужно да осигури възможността за оттегляне на елементите на сградата, то при разрушаване тя може да бъде разделена на еднакви елементи само в тези случаи, когато е необходимо да се съхранят части от обекта или да се осигури определено направление при падане на отломките. Когато става на въпрос за стоманени конструкции, то в зависимост, например, от степента на корозия се налага да решим въпросите за това, може ли отново да се използват този или онзи строителен елемент или ще отиде на скрап. Ако непосредственото използване на материала, получен в резултат на събарянето, не е планирано, то е необходимо да подготвите специално сметище, което ще облекчи използването ви на отпадъци за в бъдеще.