Субсидиарно прилагане на разпоредби и учредяване

Субсидиарно прилагане на разпоредби – на КДА е посветена глава ХV на ТЗ, чл. 253 до 260. Близостта на правната му същност до тази на АД е подтикнала законодателя да предвиди, че по неуредените въпроси се прилагат съответно разпоредби за АД. Но наличността в този вид дружеството на категорията на НОС съдружници обуславя приложимостта на неуредени въпроси за него и на разпоредби за обикновеното КД, а поради препращане и на разпоредби за СД.
Учредяване. Фази – те съвпадат с фазите в учредяването на АД, а именно: учредително събрание и вписване в търговския регистър. КДА възниква като ЮЛ от датата на вписването му в търговския регистър. Вписването подлежи на обнародване в ДВ. Учредителите изготвят устава на КДА. Съдържанието му трябва да бъде съобразено с изискванията за минимално съдържание на устав на АД. Капиталът на дружеството се образува от вноските на съдружниците. Тези вноски биват парични и непарични. Паричните вноски се извършват по банкова сметка, която учредителите са открили на тяхно име. Посочва се името на вносителя. Те се разпореждат с внесените суми по единодушното им решение. След като бъде учредено дружеството, набраните парични средства се прехвърлят по неговата сметка. Ако кандидатът за съдружник прави непарична вноска, тя подлежи на оценка на 3 вещи лица, назначени от окръжния съд, пред който ще се извърши регистрацията. В устава се вписва направената оценка на непаричната вноска, наред с пълното и описание, с името на вносителя и с основание на правата му. Ако в КДА се извършва вноска на право, за учредяването или за прехвърлянето на което се изисква нотариална форма, към устава се прилага писмено съгласие на вносителя с описание на вноската и с нотариална заверка на подписа му. Когато прави вноска на вземане, за вносителя възниква задължение на подписа му. Когато прави вноска на вземане, за вносителя възниква задължение да приложи доказателство, че е съобщил на длъжника за прехвърлянето на вземането. Правото върху вноската се придобива от момента на възникването на дружеството.