Страни в исковото производство.Понятие

Понятие за страна (чл. 15-26 ГПК – ч. I „Общи правила“) Според чл. 15 ал.1 страни по граждански дела са лицата, от чието име и срещу които се води делото. Това понятие се използва не само в исковия, но и в изпълнителния и обезпечнтелния процес.
Страните в исковия процес са: а) ищец; б) ответник; Качеството страна по делото се придобива чрез предявяване на иск, в който ищецът е длъжен да посочи страните по делото – от кого и срещу кого (чл.98). Качеството страна може да се придобие и при правоприемство. Понятията ищец и ответник са процесуални. Те не трябва да се смесват  със субектите на материалното ПО – предмет на делото. Съвпадение между  тях може да има (при основателен осъдителен или конститутивен иск), но може и да няма (при процесуалната субституция и при неоснователен сьдителен и конститутивен иск).