Страни в исковото производство.Видове страни

Видове страни 1.Според ролята им в процеса:     а) главни: ищец и ответник – без тях процесът не може да възникне и да се развие.
б) подпомагащи (чл.174) – трети лица, които нямит право на иск, по встъпват в образуваното дело, за да подпомогнат в свой интерес една от страните. Те са субекти на акцесорно процесуално правоотношение, което предпоставя и се развива наред с главното и в което подпомагащата страна участва за защита на свои интереси;
в) контролиращи – те нямат право па иск, но встъпват в образуваното дело, за да контролират страната, за чиито интереси служебно трябва да бдят:
Министерството на финансите може да вземе участие в дела от и срещу .
държавни учреждения (конто трябва да го уведомят за делото), а ако се отнасят за недвижими имоти – Минстерството на регионалното развитие и благоустройството (чл. 19 ал.2).
Прокурорът може да започва предвидените в този кодекс производства в интерес на друго лице или да встьпи като страна във вече заведено производство в случаите, определени от закон (чл. 27 ал. 1) – необходимо с изрично овластяване със закон, иначе не може.
2.  Според това дали главните страни притежават прано на иск:        а) надлежни – легитимирани;
б) ненадлежни – нямат право на иск и делото се прекратява;
3.  Според основанието за правото на иск:
а) типични – те са субекти на защитаваното с иск право;
б)  нетипични – с право на иск относно чуждо право (процесуални субституенти).